Likestilling i Norden

Far og sønn ligger på gress
Fotograf
Moa Karlberg
De nordiske landene er blant verdens mest likestilte, ifølge Global Gender Gap Index. Men det er fortsatt et stykke igjen til full likhet mellom kjønnene i de nordiske landene.

Lønn

Den kjønnsbestemte lønnsforskjellen har hatt et generelt fall det siste tiåret. Men kvinner tjener fortsatt mindre enn menn. Ulikhet i lønn er en nøkkelindikator som avslører ulikheter mellom kvinner og menn på andre områder. Kjønnsstereotypier innenfor utdanning, på arbeidsmarkedet og i hjemmet skaper økonomisk ulikhet mellom kjønnene. Den kjønnsbestemte lønnsforskjellen er lavest i Sverige.

Lønnsgapet mellom menn og kvinner. Forskjell i prosent 2020

Likestilling i næringslivet

Andelen kvinner i bedriftsstyrer er høyere i Norden enn i EU som helhet. Men fortsatt er kvinner underrepresentert. Lovgivningen i Norden varierer, ettersom noen land bruker kjønnskvotering i bedriftsstyrer. Blant annet på grunn av kvotering er Island og Norge ledende med nesten kjønnsbalanserte styrer. Kvinnelige administrerende direktører er imidlertid en sjeldenhet i alle de nordiske landene. 

Kjønnsfordeling i større bedrifters styrer

 

Fødselspermisjon

Andelen av foreldrepermisjon som fedre tar – pappaperm – har vokst jevnt i Norden de siste 20 årene. Begge foreldrene har rett til sjenerøs betalt permisjon, og det er gjort en politisk innsats for at de skal dele den mer likt. Visse uker er øremerket til hver forelder. Nordiske fedre tar nå mer permisjon enn fedre andre steder i verden.

Fars andel av permisjonsdagene 2019

Flere fakta om likestilling

Den nordiske statistikkdatabasen inkluderer data for de nordiske likestillingsindikatorene. 

De nordiske likestillingsindikatorene beskriver hvor langt regionen har kommet, og hvilke utfordringer som fortsatt finnes når det gjelder demografi, familie, helse, utdanning, arbeidsmarked, inntekt samt makt og innflytelse.

Hos NIKK kan du finne analyser og informasjon om utviklingen på likestillingsområdet i Norden. NIKK står for Nordisk institutt for kunnskap om kjønn NIKK er et nordisk samarbeidsorgan under Nordisk ministerråd som samler og formidler kunnskap om politikk og praksis, fakta og forskning innenfor likestilling og LGBTI i et nordisk perspektiv.

I State of the Nordic Region finner du analyser, tall og statistikk om samfunnsforholdene i de nordiske landene med en regional vinkling. 

Ytterligere informasjon om likestilling i det nordiske samarbeidet kan du finne her