Jämställdhet i Norden

Far og sønn ligger på gress
Photographer
Moa Karlberg
De nordiska länderna rankas bland världens mest jämställda enligt Global Gender Gap Index, men vi har fortfarande en bit kvar till full jämställdhet mellan kvinnor och män i Norden.

Lön

Löneskillnaden mellan könen har minskat generellt under det senaste årtiondet, men kvinnor tjänar fortfarande mindre än män. Löneskillnaden är en nyckelindikator som avslöjar ojämlikhet mellan kvinnor och män på andra områden. Könsstereotyper inom utbildning, på arbetsmarknaden och i hemmet skapar ekonomisk ojämlikhet mellan könen. Löneskillnaden mellan könen är lägst i Sverige.

Löneskillnaden mellan män och kvinnor i procent 2021

Jämställdhet i näringslivet

Andelen kvinnor i bolagsstyrelser är högre i Norden än i EU som helhet, men kvinnor är fortfarande underrepresenterade. Lagstiftningen i Norden varierar genom att vissa länder tillämpar könskvotering i bolagsstyrelser. Bland annat på grund av denna kvotering ligger Island och Norge i täten med nästan lika många kvinnor som män i styrelserna. Kvinnliga verkställande direktörer är dock en sällsynthet i alla nordiska länder. 

Könsfördelning i större bolags styrelser


.

Föräldraledighet

Andelen föräldraledighet som tas ut av pappor – pappaledighet – har ökat stadigt i Norden under de senaste 20 åren. Båda föräldrarna har rätt till en generös betald ledighet, och det har gjorts politiska ansträngningar för att de ska dela den mer lika. Ett visst antal föräldraledighetsdagar är öronmärkta för varje förälder. Nordiska pappor tar nu ut mer föräldraledighet än pappor på andra håll i världen.

Pappans andel av föräldraledigheten 2020

Fler fakta om jämställdhet

Den nordiska statistikdatabasen innehåller data om de nordiska jämställdhetsindikatorerna. 

De nordiska jämställdhetsindikatorerna visar hur långt Norden har kommit och vilka utmaningar som återstår när det gäller demografi, familj, hälsa, utbildning, arbetsmarknad, inkomst samt makt och inflytande.

I publikationen Nordic Gender Equality in Figures 2021 hittar du ett flertal jämställdhetsindikatorer och mer information om utvecklingen i Norden.

Hos NIKK kan du hitta analyser och information om utvecklingen på jämställdhetsområdet i Norden. NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet som samlar in och sprider kunskap om politik och praxis, fakta och forskning inom jämställdhet och LGBTI ur ett nordiskt perspektiv.

I State of the Nordic Region hittar du analyser, siffror och statistik om sociala förhållanden i Norden med en regional infallsvinkel. 

Mer information om jämställdhet i det nordiska samarbetet hittar du här