Om Nordiska rådets presidium

Nordisk råds presidentskap 2024

Nordisk råds presidentskap 2024

Fotograf
Stine Østby/Norden.org
Nordiska rådets politiska ledning, presidiet, har ansvaret för övergripande politiska frågor, planering och budget samt det utrikes- och säkerhetspolitiska parlamentariska samarbetet.

Nordiska rådets presidium är högsta beslutande organ mellan de årliga mötena, sessionerna och har befogenhet att fatta beslut å rådets vägnar. Presidiet leder och samordnar arbetet mellan rådets olika organ, har ansvar för övergripande politiska och administrativa frågor, utarbetar verksamhetsplan och budget samt svarar för övergripande utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Presidiet kan ha underutskott eller arbetsgrupper, observatörer och rapportörer för avgränsade uppgifter under viss tid. En sådan är t.ex. Budgetgruppen som för dialog med Ministerrådet om den nordiska budgeten.

Presidiemöten är inte offentliga, men presidiet kan hålla utfrågningar för att söka experthjälp om en samarbetsfråga eller ordna seminarier för att väcka opinion eller delta i debatten om någon nordisk problemställning till vilka både sakkunniga och gäster kan bjudas in.

Nationella och internationella kontakter

Presidiet är också ansvarigt för samordning av kontakter med nationella parlament och med andra regionala och internationella organisationer. Särskilt tätt samarbete har presidiet med motsvarande organ i Baltiska församlingen, som är det parlamentariska samarbetsorganet i Estland, Lettland och Litauen.

Alla länder och partigrupper bör finnas med

Presidiet består av 11 medlemmar samt en president och vice president. Alla länder och [partigrupper] bör vara representerade. Dessa väljs på den ordinarie sessionen på hösten och sitter ett kalenderår. Presidenten och vice presidenten kommer från det land som står i tur att vara värdland för den ordinarie sessionen under det är de valda att utöva presidentskapet.

Ett förslag som läggs av en medlem eller en grupp av medlemmar hänvisas till ett av utskotten eller till presidiet för behandling. Presidiet kan välja att skicka förslaget för yttrande till olika instanser i de olika länderna eller på annat sätt skaffa fram underlag till stöd för eller emot förslaget.

Presidiet kan fatta beslut i sessionens ställe

Presidiets förslag, i form av ett så kallat betänkande går till sessionen, för beslut om vad man skall rekommendera de nordiska regeringarna eller Nordiska ministerrådet att göra med anledning av förslaget. I vissa fall kan presidiet fatta beslut i sessionens ställe. Det kan till eksempel handla om ett ärende som presidiet vill aktualisera så snabbt som möjligt.