Vammaisalan pohjoismainen yhteistyö

Handicap rullestol sport
Valokuvaaja
Audi Nissen
Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on vammaisten henkilöiden osallistaminen. Tähän pyritään tehokkaalla tiedonvaihdolla ja tiiviillä vammaispoliittisella yhteistyöllä. Pohjoismailla on muun muassa vammaisalan yhteistyöneuvosto sekä toimintasuunnitelma, jossa on kolme painopistealuetta: ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja vapaa liikkuvuus.

Vammaisten henkilöiden osallistaminen on Pohjoismaissa tärkeä hyvinvointipoliittinen haaste. Kaikilla on toimintakyvystä riippumatta tasavertainen oikeus osallistua yhteiskuntaan. Myös pohjoismainen hyvinvointimalli perustuu siihen, että mahdollisimman moni osallistuu yhteisen hyvän rakentamiseen. Ketään ei saa jättää ulkopuolelle. Yhtenä tärkeänä periaatteena on vammaisten henkilöiden osallistaminen heitä koskevaan politiikkaan. Työn keskiössä on julkisen ja kolmannen sektorin välinen vuoropuhelu.

Vammaisalan pohjoismainen yhteistyö hyödyttää maita täydentämällä ja vahvistamalla kansallisia prosesseja, jotka tähtäävät osallistamiseen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Yhdessä voimme luoda edellytykset työlle, jossa vaihdetaan kokemuksia, ylläpidetään osaamista ja kehitetään menetelmiä vammaisten henkilöiden osallistamiseksi strategisilla osa-alueilla ja eri yhteyksissä. Samalla yhteistyö syventää EU:ssa, Euroopan neuvostossa, YK:ssa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla tehtävää yhteistyötä ja tuottaa synergioita suhteessa muihin osallistamisprosesseihin. Yhteistyön tärkeänä välineenä on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Vammaisalan pohjoismainen yhteistyöneuvosto, jossa on hallitusten ja vammaisjärjestöjen edustajia koko alueelta.

 Vammaisala on monialainen, ja monet eri sektorit edistävät osallisuutta omalla alallaan. Jotta eri alojen pohjoismainen politiikka hyödyttäisi myös vammaisia henkilöitä, yhteistyössä pyritään lisäämään vammaisasioita koskevaa tietämystä Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston ydintoiminnoissa, kuten sihteeristössä, laitoksissa, ohjelmissa ja verkostoissa. Esimerkkeinä voidaan mainita koulutus- ja tutkimuspoliittiset, tasa-arvopoliittiset ja elinkeinopoliittiset hankkeet. Kulttuurialalla on tärkeää edistää kaikkien kulttuurilaitosten esteettömyyttä ja saavutettavuutta, jotta kaikilla olisi tasavertaiset edellytykset osallistua niiden toimintaan esimerkiksi kulttuuritapahtumien tuottajina, esiintyjinä tai yleisönä. Ministerineuvosto sihteeristö pyrkii samalla järjestelmällisesti lisäämään esteettömyyttä ja saavutettavuutta Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston omassa toiminnassa.

Linkit

Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030

Toimintasuunnitelmassa kuvataan toimia, joilla Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii saavuttamaan vision tavoitteet kolmella strategisella painopistealueella: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Painopistealueisiin liittyy 12 tavoitetta. Strategiset painopistealueet ja tavoitteet ohjaavat Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikkea toimintaa seuraavien neljän vuoden ajan. Toimintasuunnitelma on jaettu tavoitteiden mukaisesti 12 osaan.