Vammaisalan pohjoismainen yhteistyö

Handicap rullestol sport
Valokuvaaja
Audi Nissen
Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on vammaisten henkilöiden osallistaminen. Tähän pyritään tehokkaalla tiedonvaihdolla ja tiiviillä vammaispoliittisella yhteistyöllä. Pohjoismailla on muun muassa vammaisalan yhteistyöneuvosto sekä toimintasuunnitelma, jossa on kolme painopistealuetta: ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja vapaa liikkuvuus.

Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan periaatteisiin kuuluvat kaikkien kansalaisten yhtäläiset mahdollisuudet ja yhtäläinen turvallisuus sukupuoleen, etniseen taustaan, uskontoon, vakaumukseen, toimintakykyyn, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Kaikilla on sosiaalisten oikeuksiensa nojalla yhtäläinen pääsy terveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin, koulutukseen, kulttuuriin ja työelämään. Ketään ei saa jättää ulkopuolelle.

Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön kantavia periaatteita ovat ihmisoikeudet ja osallisuus. Pohjoismaat pyrkivät kestävään yhteiskuntakehitykseen, joka perustuu pohjoismaalaisten yksilönvapauteen ja mahdollisuuteen toteuttaa itseään. Yhtenä tärkeänä periaatteena on vammaisten henkilöiden osallistaminen heitä koskevaan politiikkaan. Työn keskiössä on julkisen ja kolmannen sektorin välinen vuoropuhelu.

Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyön välineitä ovat ennen kaikkea vammaisalan pohjoismainen yhteistyöohjelma, Vammaisalan pohjoismainen yhteistyöneuvosto – joka on koko virallisen pohjoismaisen yhteistyön neuvoa-antava elin –, vammaisjärjestöjen pohjoismaisen yhteistyön tukijärjestelmä ja pohjoismainen kuurosokeustoiminta.

Vammaisalan pohjoismainen yhteistyö hyödyttää maita täydentämällä ja vahvistamalla kansallisia prosesseja, jotka tähtäävät osallisuuteen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Vammaisnäkökulman sisällyttäminen Pohjoismaiden ministerineuvoston eri politiikan aloille vaatii monialaista yhteistyötä. Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii järjestelmällisesti vahvistamaan vammaisnäkökulmaa kaikilla keskeisillä politiikan aloilla. Vammaisnäkökulma sisällytetään Pohjoismaiden hallitusten väliseen yhteistyöhön lisäämällä tietoisuutta, sisällyttämällä vammaisnäkökulma ja sen seuranta eri politiikan aloille sekä tekemällä sisäistä esteettömyystyötä Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristössä ja laitoksissa.

Linkit

Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030 -toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmassa kuvataan toimia, joilla Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii saavuttamaan vision tavoitteet kolmella strategisella painopistealueella: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Painopistealueisiin liittyy 12 tavoitetta. Alueet ja tavoitteet ohjaavat Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikkea toimintaa seuraavien neljän vuoden ajan. Toimintasuunnitelma on jaettu tavoitteiden mukaisesti 12 osaan.