Nordisk handicapsamarbejde

Handicap rullestol sport
Fotograf
Audi Nissen
Det nordiske handicapsamarbejde bidrager til inklusion af handicappede gennem en styrket nordisk videnudveksling og et tæt samarbejde vedrørende handicappolitik. Der findes blandt andet et rådgivende organ og en handlingsplan, som har tre fokusområder: Menneskerettigheder, Bæredygtig udvikling og Fri bevægelighed.

I Norden er inklusion af handicappede en central velfærdspolitisk udfordring. Alle har, uanset funktionsevne, ret til at deltage i samfundet på lige vilkår. Den nordiske velfærdsmodel er desuden baseret på, at så mange som muligt bidrager til fællesskabet. Ingen skal lades udenfor. Et vigtigt princip er, at handicappede skal involveres i politik, der vedrører dem. Dialog mellem offentlige og frivillige organisationer er afgørende.

Det nordiske handicapsamarbejde skaber nytte for landene ved at supplere og styrke de igangværende nationale processer, der skal fremme inklusion på alle områder i samfundet. Sammen skaber vi forudsætninger for udveksling af erfaringer, opretholdelse af kompetencer og udvikling af metoder til inklusion af handicappede på et antal strategiske områder og i udvalgte sammenhænge. Samtidig vil samarbejdet være til gavn i internationale fora såsom EU, Europarådet og FN, og der skabes synergieffekter i forhold til andre processer, der arbejder for inklusion. Et vigtigt værktøj er ministerrådets handicapråd med medlemmer, som er udpeget af regeringer og handicaporganisationer fra hele regionen.

Handicapområdet er tværsektorielt, og flere sektorer engagerer sig i aktiviteter, som bidrager til inklusion på deres eget område. For at sikre at den nordiske politik på forskellige områder er til gavn for handicappede nordiske medborgere, gennemføres der aktiviteter, som har til formål at øge bevidstheden om handicapperspektivet i Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds nøglevirksomheder, herunder sekretariater, institutioner, programmer og netværk. Det kan for eksempel dreje sig om projekter inden for uddannelses- og forskningspolitik, ligestilling og erhvervspolitik. I kultursektoren er det vigtigt at arbejde på at gøre alle kulturinstitutioner tilgængelige, så alle kan deltage i virksomheden på lige vilkår, for eksempel som producenter, udøvere og publikum i forbindelse med kulturarrangementer. Parallelt med dette arbejder ministerrådets sekretariat systematisk med at øge tilgængeligheden for handicappede til og i Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds virksomheder.

Links

Nordisk Ministerråds handlingsplan for Vision 2030

Handlingsplanen beskriver, hvordan Nordisk Ministerråd skal arbejde for at nå visionens mål gennem en række initiativer, som er knyttet til visionens strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurrencedygtigt Norden og Et socialt bæredygtigt Norden. Der er 12 mål knyttet til de strategiske prioriteringer. De strategiske prioriteringer og målene skal fungere som rettesnor for al virksomhed i Nordisk Ministerråd i de kommende fire år. Handlingsplanen er opdelt i 12 dele, som er knyttet til de 12 mål.