Nordisk samarbeid om funksjonshindre

Handicap rullestol sport
Photographer
Audi Nissen
Nordisk samarbeid om funksjonshindre bidrar til inkludering av personer med funksjonsnedsettelse gjennom styrket kunnskapsutveksling og nært samarbeid i funksjonshinderspolitiske spørsmål. Det fins blant annet et rådgivende organ og en handlingsplan med tre fokusområder: Menneskerettigheter, Bærekraftig utvikling og Fri bevegelighet.

Prinsippene for velferdssamfunnet i Norden handler om innbyggernes forutsetninger for å ha like muligheter og trygghet uansett kjønn, etnisk tilhørighet, religion, overbevisning, funksjonsevne, alder eller seksuell legning. Alle har gjennom sine sosiale rettigheter likeverdig tilgang til helsevesen, sosiale tjenester, utdanning, kultur og arbeidsliv. Ingen skal stå utenfor.

Menneskerettigheter og deltakelse er gjennomgående prinsipper i nordisk samarbeid om funksjonshinderspørsmål: I Norden etterstreber landene en bærekraftig samfunnsutvikling som bygger på de nordiske innbyggernes muligheter for individuell frihet og selvrealisering. Et viktig prinsipp er at personer med funksjonsnedsettelse skal involveres i politikk som berører dem. Dialog mellom det offentlige og sivilsamfunnsorganisasjoner er avgjørende.

Det nordiske funksjonshindersamarbeidet drives først og fremst gjennom Nordisk program for samarbeid om funksjonshinderspørsmål, Rådet for nordisk samarbeid om funksjonshinder (Funksjonshinderrådet), som er et rådgivende organ for hele det offisielle nordiske samarbeidet, støtteordningen for funksjonshinderorganisasjoners nordiske samarbeid og den nordiske døvblindvirksomheten.

Nordisk samarbeid om funksjonshindre gir nytte for landene ved å komplettere og styrke de nasjonale prosessene som pågår og som sikter mot inkludering på alle områder i samfunnet.

Integrering av funksjonshinderperspektivet i ulike politikkområder krever tverrsektorielt samarbeid.
Nordisk ministerråd arbeider systematisk for å styrke perspektivet om hindre for personer med funksjonsnedsettelser på alle relevante politikkområder. Arbeidet med integrering av funksjonshinderperspektiv i det nordiske regjeringssamarbeidet handler om bevisstgjøring, integrering og oppføling av funksjonshinderperspektiv i politikkområdene samt internt arbeid med tilgjengelighet i Nordisk ministerråds sekretariat og institusjoner.

Lenker

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030

Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å oppnå visjonens mål gjennom en rekke initiativer i tilknytning til visjonens tre strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden. Tolv mål er koblet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene er styrende for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene. Handlingsplanen er delt opp i tolv deler, koblet til de tolv målene.