Nordiskt samarbete om funktionshinder

Handicap rullestol sport
Fotograf
Audi Nissen
Nordiskt samarbete om funktionshinder bidrar till inkludering av personer med funktionsnedsättning genom ett starkt kunskapsutbyte och ett nära samarbete i funktionshinderspolitiska frågor. Det finns bland annat ett rådgivande organ och en handlingsplanen som har tre fokusområden: Mänskliga rättigheter, Hållbar utveckling och Fri rörlighet.

Principerna för välfärdssamhället i Norden handlar om medborgarnas förutsättningar att ha lika möjligheter och trygghet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, övertygelse, funktionsförmåga, ålder eller sexuell läggning. Alla har genom sina sociala rättigheter jämlik tillgång till hälsosystem, sociala tjänster, utbildning, kultur och arbetsliv. Ingen ska lämnas utanför.

Mänskliga rättigheter och delaktighet är genomgående principer i nordiskt samarbete om funktionshindersfrågor. I Norden strävar länderna efter en hållbar samhällsutveckling som bygger på de nordiska invånarnas möjligheter till individuell frihet och självförverkligande. En viktig princip är att personer med funktionsnedsättning ska involveras i politik som berör dem. Dialog mellan offentliga och civilsamhällsorganisationer är avgörande.

Det nordiska funktionshinderssamarbetet bedrivs främst genom Nordiskt program för samarbete om funktionshindersfrågor, Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder (Funktionshindersrådet) som är ett rådgivande organ för hela det officiella nordiska samarbetet, stödordningen för funktionshindersorganisationers nordiska samarbete och den nordiska dövblindverksamheten.

Nordiskt samarbete om funktionshinder ger nytta för länderna genom att komplettera och stärka de nationella processer som pågår och som syftar till inkludering på samhällets alla områden.

Integrering av funktionshindersperspektivet i olika politikområden kräver tvärsektoriellt samarbete. Nordiska ministerrådet arbetar systematiskt för att stärka funktionshindersperspektivet i alla relevanta politikområden. Arbetet med integrering av funktionshindersperspektiv i det nordiska regeringssamarbetet handlar om medvetandegörande, integrering och uppföljning av funktionshindersperspektiv i politikområdena samt internt arbete med tillgänglighet inom Nordiska ministerrådets sekretariat och institutioner.

Länkar

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030

Handlingsplanen beskriver hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionens mål genom en rad initiativ, som anknyter till visionens tre strategiska prioriteringar: Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett socialt hållbart Norden. Kopplat till de strategiska prioriteringarna finns 12 mål. De strategiska prioriteringarna och målen är styrande för all verksamhet i Nordiska ministerrådet de kommande 4 åren. Handlingsplanen är uppdelad i 12 delar, kopplade till de 12 målen.