Nordiskt samarbete om funktionshinder

Handicap rullestol sport
Fotograf
Audi Nissen
Nordiskt samarbete om funktionshinder bidrar till inkludering av personer med funktionsnedsättning genom ett starkt kunskapsutbyte och ett nära samarbete i funktionshinderspolitiska frågor. Det finns bland annat ett rådgivande organ och en handlingsplanen som har tre fokusområden: Mänskliga rättigheter, Hållbar utveckling och Fri rörlighet.

I Norden är inkludering av personer med funktionsnedsättning en viktig välfärdspolitisk utmaning. Alla har rätt att delta i samhället på lika villkor, oavsett funktionsförmåga. Den nordiska välfärdsmodellen bygger också på att så många som möjligt bidrar till det gemensamma. Ingen ska lämnas utanför. En viktig princip är att personer med funktionsnedsättning ska involveras i politik som berör dem. Dialog mellan offentliga och ideella verksamheter är avgörande.

Nordiskt samarbete om funktionshinder ger nytta för länderna genom att komplettera och stärka de nationella processer som pågår och som syftar till inkludering på samhällets alla områden. Tillsammans skapar vi förutsättningar för erfarenhetsutbyte, kompetensbevarande och utveckling av metoder för inkludering av  personer med funktionsnedsättning inom ett antal  strategiska områden och utvalda sammanhang. Samtidigt fördjupar samarbetet andra internationella forum som som EU, Europarådet och FN och ger synergier till andra processer som syftar till inkludering. Ett viktigt verktyg är ministerrådets funktionshindersråd med medlemmar som är utsedda av regeringar och funktionshindersorganisationer från hela regionen.

Funktionshindersområdet är tvärsektoriellt och ett flertal sektorer engagerar sig i aktiviteter som bidrar till inkludering inom sitt eget område. För att den nordiska politiken inom olika områden också ska vara till gagn för nordbor med funktionsnedsättning, finns aktiviteter med mål att öka medvetenheten om funktionshindersperspektivet inom Nordiska ministerrådets och Nordiska rådets nyckelverk- samheter såsom sekretariat, institutioner, program och nätverk. Några exempel är projekt inom utbildnings- och forskningspolitik, jämställdhet och näringspolitik. Inom kultursektorn är ett viktigt arbete att alla kulturinstututioner är tillgängliga så att alla kan delta i verksamheten på lika villkor. Till exempel som producenter, utövare och publik till kulturella evenemang. Parallellt arbetar ministerrådets sekretariat systematiskt med att öka graden av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning till och inom Nordiska ministerrådets och  Nordiska rådets verksamheter.

Länkar

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030

Handlingsplanen beskriver hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionens mål genom en rad initiativ, som anknyter till visionens tre strategiska prioriteringar: Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett socialt hållbart Norden. Kopplat till de strategiska prioriteringarna finns 12 mål. De strategiska prioriteringarna och målen är styrande för all verksamhet i Nordiska ministerrådet de kommande 4 åren. Handlingsplanen är uppdelad i 12 delar, kopplade till de 12 målen.