Montrealin luontokokouksen jälkeen: Nuoret tarvitsevat rahoitusta ja uusia tapoja vaikuttaa

22.12.22 | Uutinen
demonstration
Valokuvaaja
Liam Maloney
Nuorisoliikkeet ovat olleet näkyvästi esillä luonnon monimuotoisuuteen keskittyneessä YK:n COP15-kokouksessa Montrealissa. Nyt nuoret haluavat olla mukana varmistamassa, että syntynyttä sopimusta noudatetaan. Millä tavoin nuoret voivat vaikuttaa ja miten nuorisovaikuttaminen rahoitetaan? Tätä keskustelua Pohjoismaat pyrkivät käymään Montrealissa.

Montrealissa on neuvoteltu kahden viikon ajan YK:n luontosopimuksesta. Mukana neuvotteluissa on ollut 188 hallitusta.

Nuorisoliikkeet ovat olleet paikalla päivittäin ja pyrkineet saamaan äänensä kuuluviin.  Ne ovat olleet valveutuneita ja järjestäytyneitä. Ne ovat pyrkineet nostamaan sopimuksen tavoitetasoa – ja ovat saaneet kannatusta monille vaatimuksilleen. 

 

Nuorilla ei mahdollisuutta osallistua

Nuorisoliikkeet ovat antaneet äänen myös niille, jotka eivät päässeet paikan päälle, joiden matka- ja majoituskuluja ei maksettu ja joilla ei edes ollut mahdollisuutta järjestäytyä. 

Luonnon monimuotoisuutta käsitteleviin asioihin perehtyminen ja kansainvälisiin neuvotteluihin valmistautuminen vaatii aikaa ja rahaa.

 

– Monet nuoret haluaisivat osallistua, mutta heillä ei ole mahdollisuutta siihen. Olen etuoikeutettu voidessani olla mukana siitäkin huolimatta, että teen täällä työtä ilman palkkaa, Perla Sigrún Gísladóttir totesi pohjoismaisen yhteistyön järjestämässä keskustelutilaisuudessa Montrealin COP15-kokouksessa. 

Mallia Tanskan nuorten ilmastoneuvostosta

”Better Finance for Youth – The need for Political Commitment and Institutional support” -keskustelutilaisuudessa nuoret kertoivat, että rahoituksen hakemiseen liittyy sekä kielellisiä että tiedollisia esteitä. He toivoivat paikallisiin oloihin paremmin sopivia rakenteita rahoituksen hakemiseksi ja tiedon ja vaikutusmahdollisuuksien saamiseksi.   

 

Keskustelussa pohdittiin myös sitä, miten nuorten mahdollisuudet vaikuttaa uuden sopimuksen kansalliseen toimeenpanoon voidaan varmistaa. Tanskan nuorten ilmastoneuvosto voisi toimia mallina muille Pohjoismaille, joiden tulisi perustaa omat neuvoa-antavat nuorten ilmasto- ja biodiversiteettineuvostonsa. Aiheesta käydään keskustelua useissa Pohjoismaissa.  

 

Vaatimuksena lisärahoitus nuorille

Nuorten osallistumisen rahoittamista koskevan kysymyksen ovat nostaneet esiin sekä pohjoismainen Nordic Youth Biodiversity Network että kansainvälinen Global Youth Biodiversity Network -nuorisoverkosto. 

Nordic Youth Position Paper on Biodiversity -kannanotossa 3 000 Pohjoismaiden nuorta on esittänyt 19 vaatimusta luonnon monimuotoisuutta koskeviin neuvotteluihin.

Vaatimuksista neljä koskee lisärahoituksen järjestämistä nuorille – erityisesti alkuperäiskansoja edustaville nuorille – sekä tiedon kartuttamista ja neuvottelutaitojen kehittämistä. 

Pohjoismaisella nuorisoverkostolla paljon osaamista

Verkoston työtä rahoitetaan pohjoismaisesta yhteistyöstä, mistä maksettiin myös 14 pohjoismaalaisen nuorisovaltuutetun osallistuminen COP15-kokoukseen. 

Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunnan norjalaisjäsen Lene Westgaard-Halle on tyytyväinen tulokseen.   

– Olen tavannut pohjoismaista nuorisoverkostoa neuvotteluiden aikana ja olen erittäin vaikuttunut heidän osaamisestaan ​​ja strategisesta työskentelytavastaan. Nuorten ympäristövastuullisuuden pitkäaikaisemmalle rahoitukselle on tarvetta niin alueellisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Mielestäni olisi syytä perehtyä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksiin perustuviin ratkaisuihin, Lene Westgaard-Halle sanoo.

Nuorten voitava osallistua sopimuksen toimeenpanoon

Maailman maat pääsivät Montrealissa sopuun uudesta luonnon monimuotoisuutta koskevasta yleissopimuksesta, jossa nuorten osallistumisen tärkeys on ilmaistu selkeästi. 

Tämän myötä esimerkiksi Maailman ympäristörahasto (GEF), joka on yksi ympäristöjärjestöjen tärkeimmistä rahoittajista, joutuu selvittämään vahvistetun rahoituksen järjestämistä nuorille, jotka haluavat osallistua YK:n luontosopimuksen toimeenpanoon.

Tämän päivän nuoria – tulevaisuuden neuvottelijoita

– Nykytilanteessa emme pysty rahoittamaan nuorten luontokokouksiin osallistumista. Koska kyse on tulevaisuuden neuvottelijoista, suora rahoitus on kuitenkin keskusteluissamme esillä. Olemme valmiita jatkamaan vuoropuhelua nuorisojärjestöjen kanssa, GEF:n Head of Operations and Policy Paola Ridolfi sanoo.

Pohjoismaat antoivat nuorille mahdollisuuden vaikuttaa

Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunta käynnisti vuonna 2019 hankkeen, jonka tavoitteena oli parantaa Pohjoismaiden nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa uuteen globaaliin luonnon monimuotoisuutta koskevaan sopimukseen. Aloite sai laajan tuen Pohjoismaiden hallituksilta.

Hankkeen seurauksena ympäristöstä kiinnostuneet Pohjoismaiden nuoret ovat järjestäytyneet Nordic Youth Biodiversity Network -verkostoksi, joka on nykyisin osa maailmanlaajuista nuorisoliikettä.

Pohjoismaista rahoitusta selvitetään

Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunnan aloitteesta on selvitetty mahdollisuutta perustaa rahasto nuorten ilmasto- ja biodiversiteettityölle. Selvitystyö on käynnissä. 

Kestävä Pohjola -valiokunta on lisäksi ehdottanut Pohjoismaihin perustettavia nuorten ilmasto- ja biodiversiteettineuvostoja, joiden kautta nuoret saisivat mahdollisuuden vaikuttaa. 

Lisätietoa:  

 

Ota yhteyttä