Samarbeidsprogrammer (MR-JUST)

Nordisk samarbeidsprogram for justissektoren 2019–2022

Det nordiske samarbeidet, som omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøyene, Grønland og Åland, ble formalisert med opprettelsen av Nordisk råd i 1952.

Ti år senere, i 1962, underskrev landene Helsingforsavtalen, som er det formelle rettslige dokumentet som regulerer det nordiske samarbeidet. I 1971 ble Nordisk ministerråd opprettet for å ivareta samarbeidet mellom de nordiske regjeringene og den politiske ledelsen på Færøyene, Grønland og Åland. Helsingforsavtalen ble sist justert i 1995.

Det rettslige samarbeidet er et verktøy i arbeidet med å fremme grunnleggende felles prinsipper i nordisk lovgivning i overensstemmelse med et nordisk verdifellesskap. Samarbeidet er også et verktøy i det europeiske lovgivningsarbeidet og ved gjennomføring av EU/EØS-rettsakter og andre internasjonale forpliktelser.

Contact information