Norden viktigare än någonsin

03.11.21 | Nyhet
Jonas Gahr Støre
Fotograf
Magnus Fröderberg / norden.org
Norge tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2022. Norges statsminister Jonas Gahr Støre säger att Norge kommer att göra sitt för att Norden ska nå sitt mål att bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030.

– Den nordiska gemenskapen är unik. Vi delar grundläggande värderingar och har stor tillit till varandra. Norge vill stärka det nordiska samarbetet. Det kommer tydligt till uttryck i vår nyligen presenterade regeringsplattform. I en värld som präglas av en allt större press på rättsstaten och demokratin är det viktigare än någonsin att slå vakt om det nordiska samhället, säger statsminister Jonas Gahr Støre.

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet roterar mellan de fem nordiska länderna. I år är det Finland som har ordförandeskapet. Den 1 januari 2022 tas stafettpinnen över av Norge, som i sitt ordförandeskapsprogram bygger vidare på de tre strategiska fokusområdena i Vision 2030.

Ett grönt Norden – Hållbar utveckling kräver att vi kan se helheten och att vi hittar gemensamma lösningar. Det norska ordförandeskapet vill lyfta fram kopplingen mellan klimat och natur, minska förlusten av biologisk mångfald och belysa hur naturbaserade lösningar bidrar till den gröna omställningen.

Ett konkurrenskraftigt Norden – Ekonomins långsiktiga tillväxtförmåga är också beroende av att vi lyckas vända produktion och konsumtion i en mer hållbar riktning. Det norska ordförandeskapet vill använda detta samarbete till vår fördel för att återvända till ett starkt nordiskt näringsliv och en arbetsmarknad som är motståndskraftig mot nya kriser.

Ett socialt hållbart Norden – I en värld präglad av en allt större press på rättsstaten och demokratin samt en minskande tillit mellan medborgare och beslutsfattare är det viktigare än någonsin att slå vakt om den nordiska värdegemenskapen, som bygger på hållbarhet, inkludering, demokrati, öppenhet, yttrandefrihet och jämlikhet. Detta behov har blivit ännu tydligare under pandemin.

Vision 2030 är Nordens bidrag till att nå klimatmålen i Parisavtalet. Vision 2030 och EU:s klimatplan för 2030 ger en klar och tydlig kurs för Norden. Det nordiska samarbetet 2022 ska ledas av Norges nordiska samarbetsminister Anne Beathe Tvinnereim.

– Det norska ordförandeskapet ska sätta fokus på tempot i den gröna omställningen. Även Norden står inför stora omställningsbehov. De val som görs i dag kommer att prägla vår egen och kommande generationer. Vår styrka är att de nordiska länderna delar ambitionen att vara världsledande på omställning, konkurrenskraft och hållbarhet. Tillsammans ska Norden vara en föregångsregion internationellt och bidra till att världssamfundet uppfyller FN:s hållbarhetsmål. Det nordiska samarbetet är därför viktigt för Europa och världen, säger samarbetsminister Tvinnereim. 

Kontakt