Norden viktigere enn noensinne

03.11.21 | Nyhet
Jonas Gahr Støre
Photographer
Magnus Fröderberg / norden.org
Norge overtar formannskapet i Nordisk ministerråd i 2022. Norges statsminister Jonas Gahr Støre sier Norge vil gjøre sitt for at Norden skal nå sitt mål om å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030.

- Det nordiske fellesskapet er unikt. Vi deler grunnleggende verdier og har stor tillit til hverandre. Norge ønsker å styrke det nordiske samarbeidet. Dette kommer klart til utrykk i vår regjeringsplattform som nylig er lagt frem. I en verden preget av et økende press på rettstat og demokrati er det viktigere enn noensinne å verne om det nordiske fellesskapet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Formannskapet i Nordisk ministerråd roterer mellom de fem nordiske landene. I år er det Finland som har formannskapsposten. 1. januar 2022 tar Norge over stafettpinnen og i sitt formannskapsprogram bygger Norge på de tre strategiske satsingsområdene som følger av Visjon 2030.

Et grønt Norden - En bærekraftig utvikling fordrer at vi evner å se helheten og at vi finner felles løsninger. Det norske formannskapet vil løfte fram sammenhengen mellom klima og natur, redusere tap av naturmangfold og belyse hvordan naturbaserte løsninger bidrar i den grønne omstillingen.

Et konkurransedyktig Norden - Økonomiens langsiktige vekstevne avhenger også av at vi lykkes med å dreie produksjon og forbruk i en mer bærekraftig retning. Det norske formannskapet vil bruke dette samarbeidet til vår fordel for å komme tilbake til et sterkt nordisk næringsliv og arbeidsmarked som er motstandsdyktig mot nye kriser.

Et sosialt bærekraftig Norden - I en verden preget av et økende press på rettstat og demokrati, og med minkende grad av tillit mellom innbyggere og beslutningstagere, er det viktigere enn noensinne å verne om det nordiske verdifellesskapet som bygger på bærekraft, inkludering, demokrati, åpenhet, ytringsfrihet og likestilling. Dette behovet har blitt enda tydeligere under pandemien.

Visjon 2030 er Nordens bidrag for å nå klimamålene i Parisavtalen. Visjon 2030 og EUs klimaplan for 2030 gir begge en klar og tydelig kurs for Norden. Den som skal lede det nordiske samarbeidet i 2022 er Norges samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim.

- Det norske formannskapet vil sette søkelys på tempoet i den grønne omstillingen. Også Norden står overfor store omstillingsbehov. Valgene som tas i dag vil prege vår egen og kommende generasjoner. Vår styrke er at Norden deler en ambisjon om å være verdensledende på omstilling, konkurransekraft og bærekraft. Sammen skal Norden være en foregangsregion internasjonalt og bidra til verdenssamfunnets oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Det nordiske samarbeidet er derfor viktig for Europa og verden, sier nordisk samarbeidsminister Tvinnereim. 

Contact information