Nordisk samarbeid om funksjonshinderspørsmål – Årsrapport 2023

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Det nordiske funksjonshindersamarbeidet involverer sivilsamfunnet, politikkområder og akademia. Denne rapporten beskriver et robust samarbeid som bidrar til politikk- og kunnskapsutvikling.Samarbeidet er med på å bygge det nordiske fellesskapet, er nyttig for å nå våre nordiske visjoner, og for å bedre velferdstjenester til mennesker med funksjonshinder.Resultatene av det nordiske tverrsektorielle samarbeidet på funksjonshinderområdet rapporteres regelmessig til embetsmannskomiteen for sosial- og helsepolitikk (EK-S), og annethvert år til Nordisk råd. Dette er den første rapporteringen fra nordisk samarbeid om funksjons­hinderspørsmål i den nye programperioden 2023–2027.Rapporten omfatter temaet digital inklusjon, som ordførerlandet Island løftet fram i 2023, samt aktiviteter på fokusområder i programperioden 2023–2027: menneskelige rettigheter, deltakelse og fri bevegelse. Rapporten redegjør også for hvordan det går med døvblindvirksomheten, støtteordningen for økt samarbeid mellom funksjonshinder­organisasjoner og forskning og utviklingsarbeid.Det redegjøres her også for aktiviteter i Rådet for nordisk samarbeid om funksjonshinderspørsmål, som er Nordisk ministerråds rådgivende organ for implementering av funksjonshinder­perspektiv i alle virksomhets- og politikkområder.