Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Nordisk ministerråd arbeider for felles nordiske løsninger som gir synlige positive effekter for alle som bor i Norden.

Nordisk ministerråd

Samarbeidsministrene (MR-SAM)
Det er i praksis de nordiske samarbeidsministerne som på oppdrag fra statsministerne har ansvaret for samordningen av det nordiske regjeringssamarbeidet.
Gå til organisasjon
Nordisk Migrant Ekspert Forum

Nordisk Migrant Ekspert Forum er knyttet til det nordiske samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere og har til formål at bidrage med et velunderbygget og mangfoldigt vidensgrundlag til det nordiske samarbejde om integration.

 

Gå til organisasjon
Nordisk samarbeidskomité (NSK)
Nordisk samarbeidskomité har ansvar for den løpende koordineringen av samarbeidet og er også styre for ministerrådets sekretariat i København. Nordisk samarbeidskomité består av høyere tjenestemenn fra de respektive landenes statsforvaltning.
Gå til organisasjon
Departement for utenrikssaker, Grønlands selvstyre (GL)
Færøyenes landsstyre, nordisk samarbeid (FO)
Nordisk samarbeidskontor (ÅL)
Nordisk sekretariat, nordisk samarbeid (IS)
Utenriksdepartementet, nordisk samarbeid (FI)
Utenriksdepartementet, nordisk samarbeid (NO)
Utenriksdepartementet, nordisk samarbeid (SV)
Utenriksdepartementet, Sekretariatet for ministeren for nordisk samarbeid (DK)
Ekspertgruppen for bærekraftig utvikling
Ekspertgruppen skal gi råd til Nordisk samarbeidskomité og samarbeidsministrene om bærekraftig utvikling.
Gå til organisasjon
Nordisk rådgivningskomité for Arktis, NRKA
I forbindelse med vedtaket om et nytt Arktisk samarbeidsprogram i 2002 ble det opprettet en Nordisk rådgivningskomité for Arktis (NRKA). Nordisk rådgivningskomité for Arktis består av de nordiske medlemmene av Arktisk råd samt representanter for Færøyene, Grønland og Åland. Relatert til Nordisk ministerråd skal NRKA gi råd til samarbeidsministrene og Nordisk samarbeidskomité om arktiske spørsmål.
Gå til organisasjon
Sekretariatet for Den arktiske ekspertkomiteen
Grensehinderrådet
Grensehinderrådet er et politisk oppnevnt organ, som har fått i oppdrag av de nordiske regjeringene å fremme den frie bevegelsen innenfor Norden, både for enkeltpersoner og foretak. Grensehinderrådet begynte sitt virke i 2014. Formannskapet i Grensehinderrådet skifter årlig mellom de nasjonale medlemmene i Grensehinderrådet og følger formannskapet i Nordisk ministerråd. Formannskapet i Grensehinderrådet skal lede grensehinderarbeidet i samarbeid med Nordisk ministerråds generalsekretær.
Gå til organisasjon
Grensehinderarbeid
Grensehinderarbeidet er et viktig nordisk samarbeidsområde og en del av arbeidet med å nå statsministrenes visjon om Norden som verdens mest integrerte region. Arbeidet drives av Grensehinderrådet, som innledet sin virksomhet i januar 2014. I og med Grensehinderrådets fornyede mandat fra og med 2018 er det kvantitative målet å fjerne 8–12 grensehindere per år på områdene arbeidsmarked, sosial, utdanning og næringsliv.
Gå til organisasjon
Informationstjenester

Informationstjenester under MR-SAM

Gå til organisasjon
Grensetjenesten
Grensetjenesten er et grense- og myndighetsoverskridende samarbeid mellom Sverige og Norge. Grensetjenestens hovedoppgave er å motta og behandle spørsmål fra personer og foretak som har noen form for grenseoverskridende virksomhet.
Gå til organisasjon
Info Norden
Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Formålet med tjenesten er å gjøre det enklere for personer å bevege seg over de nordiske grensene.
Gå til organisasjon
Norden i Fokus
Norden i Fokus gir den nasjonale debatten en nordisk vinkling. Norden i Fokus-kontorene arrangerer seminarer og ustillinger om aktuelle temaer innenfor politikk, miljø, næringsliv og kultur. Hovedmålgruppene er embetsmenn, politikere, journalister og interesseorganisasjoner.
Gå til organisasjon
Nordisk informasjonskontor i Sørjylland
Det nordiske informasjonskontoret har til oppgave å samordne den nordiske virksomheten i Sørjylland og informere om det nordiske samarbeidet. Kontoret formidler nordisk kultur gjennom en rekke aktiviteter i grenseregionen, blant annet nordiske forfatterbesøk, kunstutstillinger, konserter, lesesirkler og reiser i Norden. Samtidig har kontoret også til oppgave å styrke kunnskapen om Sør-Jylland i resten av Norden.
Gå til organisasjon
Nordkalottens Grensetjeneste
Nordkalottens Grensetjeneste er sakkyndig innenfor grenseproblematikk, formidler informasjon, gir råd til privatpersoner, foretak og organisasjoner som driver virksomhet over landegrensene mellom Finland/Sverige og Finland/Norge. I tillegg til dette arbeider Grensetjenesten med å fjerne grensehindre.
Gå til organisasjon
Øresunddirekt
Øresunddirekt er en informasjonstjeneste som formidler offentlig informasjon fra myndigheter til innbyggere og næringsliv i Øresundsregionen. Øresunddirekt består av en webredaksjon i København, samt et informasjonssenter på Hjälmaregatan 3 i Malmö. Ved informasjonssenteret Øresunddirekt i Malmö bistår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen og Skatteverket med personale på stedet som gir offisiell informasjon fra et Øresundsperspektiv.
Gå til organisasjon
Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK)
NORDBUK er rådgivende og koordinerende organ i alle barne- og ungdomsspørsmål i Nordisk ministerråd.
Gå til organisasjon
Sekretariat for NORDBUK
Nordisk utvekslingsordning (NORUT)
Tjenestemannsutvekslingen gir statlig ansatte en mulighet til å bli kjent med forvaltningen i ett eller flere andre nordiske land utenom hjemlandet. Det årlige stipendbeløpet fordeles mellom landene samt Færøyene, Grønland og Åland av en gruppe som består av kontaktpersoner fra hvert land samt Færøyene, Grønland og Åland.
Gå til organisasjon
Ministerråd
Nordisk ministerråd for arbeidsliv (MR-A)
De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor sysselsettings- og arbeidsmarkedsområdet, samt områdene arbeidsmiljø og arbeidsrett, ledes av de nordiske arbeids- og sysselsettingsministrene, som til sammen utgjør MR-A.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for bærekraftig vekst (MR-Vekst)
Nordisk ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL)

MR-DIGITAL består av en minister fra hvert nordisk land og Grønland, Færøyene og Åland. I tillegg er de baltiske landene representert med en minister hver fra Estland, Latvia og Litauen. Følgende ministre er utpekt til MR-DIGITAL

Gå til organisasjon
Embetsmannskomiteer
Nordisk ministerråd for fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (MR-FJLS).
Nordisk ministerråd for justitsspørsmål (MR-JUST)
De nordiske regjeringenes samarbeid på lovområdet ledes av de nordiske justisministrene som utgjør MR-JUST. Lov- samarbeidet er et verktøy for de nordiske landene i arbeidet med å fremme grunnleggende felles prinsipper i nordisk lovgivning.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for kultur (MR-K)
Kulturministrene i de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland har det overordnede ansvaret for det nordiske kultursamarbeidet i Nordisk ministerråd. Det overordnede målet er blant annet å fremme mangfoldet av kulturuttrykk og formidle kunstnere og deres arbeid
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for likestilling og LGBTI (MR-JÄM)

De nordiske regjeringenes samarbeid på likestillingsområdet ledes av de nordiske likestillingsministrene, som utgjør MR-JÄM. De nordiske landenes felles kultur, historie og demokratiske tradisjoner har gjort det mulig å utvikle et nært og konstruktivt samarbeid innenfor likestillingsområdet.

Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for miljø og klima (MR-MK)
Nordisk ministerråd for sosial- og helsepolitikk (MR-S).
De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor sosial- og helsesektoren ledes av de nordiske sosial- og helseministrene, som utgjør MR-S. Det nordiske samarbeidet på sosial- og helseområdet er basert på de felles verdiene som utgjør fundamentet i den nordiske velferdsmodellen.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U)
De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor forskning og utdanning ledes av de nordiske utdannings- og forskningsministrene, som utgjør MR-U. Ministerrådet skal bidra til å sikre at Norden har en ledende posisjon som kunnskaps- og kompetanseregion.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for økonomi- og finanspolitikk (MR-FINANS)
De nordiske regjeringenes samarbeid på økonomi- og finansområdet ledes av de nordiske finansministrene, som utgjør MR-FINANS. Gjennomgående punkter i arbeidet er: (1) å sikre stabil og bærekraftig økonomisk vekst, (2) å utvikle de nordiske velferdsmodellene, (3) å fremme den økonomiske integreringen internt i Norden så vel som i Østersjø-regionen og i Europa, og (4) å fremme nordiske interesser internasjonalt. Videre stimulerer samarbeidet til diskusjon av EU- og skattespørsmål, avskaffelse av grensehindrende elementer i Norden, at en økonomisk dagsorden i større grad inkorporeres i den nordiske strategien for bærekraftig utvikling og fortsatt samarbeid om de nordiske finansmarkedene.
Gå til organisasjon
Embetsmannskomiteer
Embetsmannskomiteer
Arbeidsgrupper og utvalg
Generalsekretæren
Generalsekretærens rolle og initiativretten Nordisk ministerråds generalsekretær utpekes av de nordiske regjeringene. Generalsekretærens rolle er å lede sekretariatets arbeid. Formannskapet og generalsekretærens arbeid foregår i henhold til retningslinjer som er utarbeidet av Nordisk samarbeidskomité (NSK), men generalsekretæren har i henhold til arbeidsordningen for Nordisk ministerråd rett og plikt til å legge fram de initiativene som anses for nødvendige for å utvikle samarbeidet. Dette kalles for initiativretten, og gjelder for hele sekretariatets arbeid. Sekretariatet har altså ikke bare en passiv rolle som praktisk samordner av vedtak fattet i ministerrådene og embetsmannskomiteene, men skal også selv komme med forslag og spille en aktiv rolle i å drive samarbeidet framover.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråds formannskap
Sveriges formannskap 2024
Det svenske formannskapet i Nordisk Ministerråd 2024 ønsker å gjøre Norden tryggere, grønnere og friere, og bidra til at Norden blir verdens mest bærekraftige og integrerte region.
Gå til organisasjon
Islands formandskab 2023

Fred spiller en nøglerolle i det islandske formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd og for ambitionen om at gøre Norden grøn, konkurrencedygtig og social bæredygtig.

Formandskabsprogrammet

 

Gå til organisasjon
Norges formannskap 2022

Norges formannskap i Nordisk ministerråd vil ha fullt fokus på de tre prioriterte områdene: et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden. Vi skal intensivere arbeidet med visjonen, bidra til å øke tempoet i den grønne omstillingen og sørge for at ministerrådet arbeider effektivt. Sammen skal vi bygge et sterkere og grønnere Norden.

Gå til organisasjon
Finlands formannskap 2021
Finlands formannskapsprogram tar utgangspunkt i visjonen for det nordiske samarbeidet, som sier at Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region. Programmet for 2021 trekker opp retningslinjene for et aktivt samarbeid for å skape et grønnere, mer konkurransedyktig og mer sosialt bærekraftig Norden.
Gå til organisasjon
Danmarks formannskap 2020
Sammen om framtidens løsninger. Det er overskriften og ambisjonen for Nordisk ministerråds kommende formannskap for 2020, Danmark, Grønland og Færøyene. Formannskapet vil virkeliggjøre Nordisk ministerråds nye Visjon 2030: Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region.
Gå til organisasjon
Islands formannskap 2019
Ungdommen, bærekraftig turisme og havmiljøet er de prioriterte områdene under Islands formannskap for Nordisk ministerråd 2019. Nordiske prioriteringer av likestilling, digitalisering, bærekraftig utvikling samt FNs verdensmål integreres i formannskapsprosjektene.
Gå til organisasjon
Sveriges formannskap 2018

Et inkluderende, bærekraftig, innovativt, trygt og åpent Norden er utgangspunktet når Sverige overtar formannskapsposten i Nordisk ministerråd i 2018. Digitalisering løper som en rød tråd gjennom Sveriges formannskapsprogram.

Gå til organisasjon
Norges formannskap 2017
Norge har formannskapet for Nordisk ministerråd i 2017. Det norske formannskapet har fokus på Norden i omstilling, Norden i verden og Norden i Europa.
Gå til organisasjon
Finlands formannskap 2016
Finland er formannskap for Nordisk ministerråd i 2016. Hovedtemaet for det finske formannskapet er vann, natur og mennesker.
Gå til organisasjon
Danmarks formannskap 2015
Vekst, velferd og verdier, samt Arktis, er overskriftene for det danske formannskapet for Nordisk ministerråd i 2015.
Gå til organisasjon
Islands formannskap 2014
Den grønne økonomien og sikringen av de nordiske velferdssamfunnene er i fokus for det islandske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2014.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråds sekretariat
Avdelingen for Forvaltning og HR (FOHR)

HR & Forvaltning har det overordnede ansvaret for rekruttering og personaleutvikling, samt jura og tilskuddsforvaltning. Ved siden av de administrative oppgaver har avdelingen ansvaret for å koordinere og forberede møter i Ministerrådet for Justitssamarbejde (MR-JUST).

Gå til organisasjon
Generalsekretærens kontor (GSK)
Nordisk ministerråds kontor i Baltikum
Nordisk ministerråds kontor i Estland
Noe av det viktigste arbeidet som kontoret driver med, er å registrere nye trender og se nye muligheter for felles nordisk-estisk samarbeid i dialog med de nordiske representasjonene, som kontoret har et tett samarbeid med. Kontoret arbeider også bredt for å representere det som er nordisk, og for å eksponere det nordiske samarbeidet i Estland.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråds kontor i Latvia
Nordisk ministerråds kontor i Latvia er en del av Nordisk ministerråds sekretariat og fungerer som en katalysator for nordisk-baltisk samarbeid i Latvia. Kontoret arbeider tett med de nordiske diplomatiske representasjonene i Latvia og koordinerer felles nordiske initiativ, i tillegg til å identifisere trender og muligheter for nordisk-baltisk samarbeid.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråds kontor i Litauen
Noe av det viktigste arbeidet som kontoret driver med, er å registrere nye trender og se nye muligheter for felles nordisk-litauisk samarbeid i dialog med de nordiske representasjonene, som kontoret har et tett samarbeid med. Kontoret arbeider også bredt for å være en drivkraft for det som er "nordisk" og eksponere det nordiske samarbeidet i Litauen.
Gå til organisasjon
Visjonsstyring
Avdelingen for kunnskap og velferd (KV)
Avdelingen for kunnskap og velferd arbeider med tiltak innenfor utdanning og forskning, samt det sosiale området, inkludert helse og velferdsspørsmål. I tillegg til dette håndterer avdelingen også arbeidsliv. Avdelingen har dessuten hovedansvar for det nordiske språksamarbeidet og er på vegne av samarbeidsministrene ansvarlig for det tverrgående samarbeidet om integrering.
Gå til organisasjon
Avdelingen for vekst og klima (VK)
Avdelingen for Vekst og Klima koordinerer det nordiske samarbeidet innenfor næring-, energi- og regionalpolitikk (MR-NER), miljø (MR-M), arbeidsliv (MR-A), digitalisering (MR-DIGITAL) og finanspolitikk (MR-FINANS).
Gå til organisasjon
Kommunikasjonsavdelingen (KOMM)
Ved avdelingen finnes det informatører, webmedarbeidere, tolker, oversettere, publikasjonsmedarbeidere, prosjektansatte, administrasjon og studentmedarbeidere som sammen med kommunikasjonssjefen har ansvar for både det langsiktige og det daglige kommunikasjons- og informasjonsarbeidet ved Nordisk råd og Nordisk ministerråd.
Gå til organisasjon
Likestilling, internasjonalt samarbeid, naturressurser og kultur (LINK)

Avdelingen for likestilling, internasjonalt samarbeid, naturressurser og kultur har ansvar for koordinering av det nordiske samarbeidet innenfor områdene: Likestilling og LGBTI; Barn og Unge; Internasjonalt samarbeid; Fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler, skogbruk og Ny nordisk mat; Kultur, kunst, medier og de nordiske kulturinstitusjonene

Gå til organisasjon
Økonomiavdelingen
Økonomiavdelingen har det overordnede ansvaret for økonomistyring og regnskap for hele Nordens hus. Det er avdelingens ansvar å bokføre, månedsavstemme, lage årsregnskap og mye mer. I tillegg har avdelingen ansvar for porteføljestyring av tiltakene som er finansiert av Nordisk ministerråds budsjett, og som bidrar til Visjon 2030.
Gå til organisasjon