Universell utformning och samhällsekonomiska analyser

En kartläggning av analyser och litteratur

Information

Publish date
Abstract
Vad kostar åtgärder för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning? Och vilken nytta ger åtgärderna? Vilka analysmetoder finns det för att utvärdera effekterna av ökad tillgänglighet? Rapporten presenterar en kartläggning av samhällsekonomiska analyser genomförda i Norden och internationellt.Ett tillgängligt samhälle är ett prioriterat mål för de nordiska ländernas funktionshinderpolitik. Begreppet universell utformning har blivit allt mer centralt för de nordiska ländernas arbete med funktionshinderpolitiken till följd av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, men används på olika sätt i respektive land. Samtidigt efterfrågas beräkningar av kostnader och nyttan av åtgärder för ökad tillgänglighet av såväl myndigheter och företag som organisationer.I rapporten presenteras studier, metoder och analyser för att utvärdera nyttan och kostnaderna för olika åtgärder inom universell utformning och tillgänglighet. Fokuset har varit på kostnads- och nyttoanalyser (på engelska cost-benefit analysis) och effektstudier. Kartläggningen har genomförts via litteratursökning, enkäter till experter och två workshops. Totalt 45 studier och sju litteratursammanställningar presenteras i en engelskspråkig bilaga. Tio av de samhällsekonomiska analyserna har granskats utifrån metod och kvalitet.Rapporten har tagits fram av Nordens välfärdscenter i samarbete med Barne-, ungdoms- och familiedirektoratet (Bufdir) i Norge.