Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
Fotograf
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
RAVITA™ Innovation för näringsåtervinning direkt från avloppsvattnet.

HRM renar effektivt stadsbornas och industrins avloppsvatten för att skydda Östersjön. Huvudstadsregionens avloppsvatten renas vid Finlands två största avloppsreningsverk. Ett nytt avloppsreningsverk öppnas 2021 i Blombacken in Esbo. 

HRM har sedan 2014 genomfört utvecklingsarbete om tillvaratagningsmetoderna av fosfor i avloppsvatten. Det har varit svårt att återvinna fosfor på ett progressivt sätt. Fosforn ökar eutrofieringen och inverkar på naturens och planetens gränsvärden (planetary boundaries) och fosforn som behövs i matproduktionen minskar globalt. I HRM:s RAVITA-process tas fosforn till vara som fosforsyra. Detta gör det möjligt att utnyttja fosforn i flera olika industriella processer och inom gödselproduktionen. Eftersom RAVITA-processen är skalbar kan den genomföras på reningsverk av olika storlek och nivå, även som en delprocess. Tillvaratagande och återvinning av fosfor i avloppsvatten främjar cirkulär ekonomi, vattenvård och övergången till ett hållbart samhälle. Urbaniseringen är en megatrend också här i Norden. Städerna måste ta ett stort ansvar för hållbar utveckling.

Mer information