Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
Fotograf
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
RAVITA™ innovasjon for næringsgjenvinning direkte fra avløpsvannet.

HRM renser effektivt innbyggernes og industriens avløpsvann for å beskytte Østersjøen. Hovedstadsregionens avløpsvann renses ved Finlands to største avløpsrenseanlegg. Et nytt avløpsrenseanlegg åpnes i Blombacken i Esbo i 2021. 

HRM har siden 2014 arbeidet med å utvikle metodene for å ta vare på fosfor i avløpsvann. Det har vært vanskelig å gjenvinne fosfor på en progressiv måte. Fosforen øker eutrofieringen og virker inn på naturens og planetens grenseverdier (planetary boundaries), og fosforen som trengs i matproduksjonen, reduseres globalt. I HRMs RAVITA-prosess bevares fosforen som fosforsyre. Dette gjør det mulig å utnytte fosforen i flere forskjellige industrielle prosesser og i gjødselproduksjonen. Ettersom RAVITA-prosessen er skalerbar, kan den gjennomføres ved renseanlegg av ulik størrelse og på ulikt nivå, også som en delprosess. Bevaring og gjenvinning av fosfor i avløpsvann fremmer sirkulær økonomi, vannpleie og overgangen til et bærekraftig samfunn. Urbaniseringen er en megatrend også her i Norden. Byene må ta et stort ansvar for bærekraftig utvikling.

Mer informasjon