Vores vision 2030

20.08.19 | Deklaration
Vejviser
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region

Information

Vedtaget
20.08.2019
Sted
Island

Norden er vores hjemegn, vores verden. Havet forbinder os, skove og søer giver os læ og næring, friske vinde blæser ind over frodige enge, øer og skær. Vi har fjeld og fjorde, gletsjere og vulkaner, sorte sande og dybe dale. Over hele Norden, i byer og på landet, søger vi at leve i harmoni med naturen, og skabe bæredygtige samfund.

Men vi må gøre mere. Klimaforandringer, forurening og trusler mod biodiversiteten kalder på vores opmærksomhed, vores energi. Samtidig står den nordiske model foran voksende udfordringer, hvor demokrati, integration og inklusion er under pres.

Vi i Norden – Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland - er fast besluttede på at føre an i at finde gode løsninger for fremtiden. Vi vil lytte til de unge og er enige med dem i at tiden for konkret handling på klimaets vegne er kommet.

Den gode nyhed er, at det er muligt. Vi kan ændre vores livsstil, produktion og forbrug, sikre balance mellem anvendelse og beskyttelse af naturens ressourcer på land og i hav, og dermed opnå en bæredygtig udvikling for fremtiden. Vi kan sikre demokrati, inklusion, integration og mobilitet. Dermed sender vi et tydeligt signal til omverdenen om, at en reel og positiv udvikling er mulig, og at vi vil sætte handling bag ordene.

Løsningerne findes – de er lige foran os. Bæredygtig energiproduktion og klimaneutralitet, grøn transport og investeringer, bioøkonomi og cirkulær økonomi. Der er ikke én løsning, men mange, og på mange områder samtidig. Grøn økonomi er baseret på innovation, skaber arbejdspladser og sikrer konkurrencedygtighed.

I Norden har vi vist, gang på gang, at vi er stærkere sammen. Ligestilling og velfærd er forudsætninger, der sikrer arbejde og dynamiske økonomier. Kultur og sprog understøtter vore værdier og udvikling af den fællesnordiske identitet. Uddannelse, innovation og forskning er fremtidens fundament. Mobilitet og integration sikrer, at vi kan studere, rejse, arbejde og starte virksomheder hos hinanden. Vores fredelige, demokratiske og inkluderende samfund, hvor alle borgere deltager og har ansvar og rettigheder, er stærke samfund som kan håndtere selv de største udfordringer.

Nu er tiden inde til at bruge Nordens styrke i klimaets og samfundets interesse, og give det allerhøjeste prioritet. Agenda 2030 og Paris-aftalen viser vej men vi behøver arbejde endnu mere ambitiøst og endnu hurtigere. Med vidensudvikling og erfaringsudveksling finder vi nye og innovative nordiske løsninger. Vi opnår resultater ved at engagere folk, organisationer og firmaer – os selv. 

Vi i Norden har som vision at vi vil blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030. Samarbejdet i Nordisk Ministerråd skal tjene det formål.

Vi starter i dag.

For at opnå visionen vil vi særligt satse på:

  • Et grønt Norden – Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi.
  • Et konkurrencedygtigt Norden – Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.
  • Et socialt bæredygtigt Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd.

Satsningen på disse tre strategiske prioriteringer strækker sig frem til 2024.

Arbejde som gennemføres inden for rammerne af Nordisk Ministerråd skal bidrage til de strategiske prioriteringer, og dermed til at opnå visionen og dens målsætninger. Alle ministerråd og institutioner skal bidrage med konkrete indsatser, og samlet sikre at vi i fællesskab opnår visionen.

En tydelig vision og strategiske prioriteringer for Nordisk Ministerråds virksomhed de kommende år indebærer endvidere en tydeligere og forenklet styring. For at skabe langsigtighed og forudsigelighed skal de strategiske prioriteringer ligge fast i fire år og styre Nordisk Ministerråds budget og aktiviteter. På den måde skal en betydelig del af Nordisk Ministerråds budget direkte støtte gennemførelsen af visionen og de strategiske prioriteringer. Der er samtidig brug for at bevare en fleksibilitet for at kunne imødekomme pludseligt opståede politiske udfordringer.

Tydelige mål for vores arbejde er vigtigt, og lige så vigtigt er det at vi følger op på resultater. For at lykkes med det er det nødvendigt, at alle dele af Nordisk Ministerråds virksomhed formulerer tydelige mål koblet til visionen. For at sikre dette vil samarbejdsministrene gennemføre en inkluderende proces med fagministerrådene for at identificere de centrale mål, som vil udgøre grundlaget for tværsektorielle handlingsplaner for de strategiske prioriteringer. I handlingsplanerne skal der desuden angives hvilke sektorer som skal tage ansvar for respektive strategisk prioritering.

Visionen og de strategiske prioriteringer skal danne grundlag for øget information om og profilering af nordisk samarbejde – både hjemme og globalt.

De nordiske statsministre har det overordnede ansvar for det nordiske samarbejde. Den løbende koordinering af det nordiske regeringssamarbejde er delegeret til de nordiske samarbejdsministre (MR-SAM). Samarbejdsministrene har dermed et overordnet ansvar for at følge op på gennemførelsen af visionen og de strategiske prioriteringer.

Samarbejdsministrene vil rapportere til de nordiske regeringsledere om hvordan arbejdet med at opnå visionen og de strategiske prioriteringer skrider frem. En første rapportering vil ske efteråret 2022, og vil udgøre grundlaget for at fastlægge nye eller reviderede strategiske prioriteringer for den kommende periode.

I Norden har vi vist, gang på gang, at vi er stærkere sammen.

De nordiske statsministre