Vår visjon 2030

20.08.19 | Deklarasjon
Vejviser
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region

Informasjon

Vedtatt
20.08.2019
Sted
Island

Norden er våre hjemtrakter, vår verden. Havet knytter oss sammen, skoger og sjøer gir oss le og næring, friske vinder blåser inn over frodige enger, øyer og skjær. Vi har fjell og fjorder, isbreer og vulkaner, svart sand og dype daler. Over hele Norden, i byer og på landet, søker vi å leve i harmoni med naturen og skape bærekraftige samfunn.

Men vi må gjøre mer. Klimaendringer, forurensning og trusler mot det biologiske mangfoldet kaller på oppmerksomheten og energien vår. Samtidig står den nordiske modellen foran økende utfordringer der demokrati, integrering og inkludering er under press.

Vi i Norden – Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland – er fast besluttet på å lede an i å finne gode løsninger for framtiden. Vi vil lytte til de unge og er enige med dem i at tiden for konkret handling på klimaets vegne har kommet.

Den gode nyheten er at det er mulig. Vi kan endre livsstil, produksjon og forbruk, sikre balanse mellom bruk og beskyttelse av naturressursene på land og i hav, og dermed oppnå en bærekraftig utvikling for framtiden. Vi kan sikre demokrati, inkludering, integrering og mobilitet. Dermed sender vi et tydelig signal til omverdenen om at en reell og positiv utvikling er mulig, og at vi vil sette handling bak ordene.

Løsningene finnes – de er rett foran oss. Bærekraftig energiproduksjon og klimanøytralitet, grønn transport og investeringer, bioøkonomi og sirkulær økonomi. Det finnes ikke én løsning, men mange, og på mange områder samtidig. Grønn økonomi er basert på innovasjon, skaper arbeidsplasser og sikrer konkurransedyktighet.

I Norden har vi gang på gang vist at vi er sterkere sammen. Likestilling og velferd er forutsetninger som sikrer arbeid og dynamiske økonomier. Kultur og språk støtter opp under verdiene våre og utvikling av den fellesnordiske identiteten. Utdanning, innovasjon og forskning er framtidens fundament. Mobilitet og integrering sikrer at vi kan studere, reise, arbeide og starte virksomheter hos hverandre. De fredelige, demokratiske og inkluderende samfunnene våre, der alle borgere deltar og har ansvar og rettigheter, er sterke samfunn som kan håndtere selv de største utfordringer.

Nå er tiden inne til å bruke Nordens styrke i klimaets og samfunnets interesse, og gi det aller høyeste prioritet. Agenda 2030 og Paris-avtalen viser vei, men vi må arbeide enda mer ambisiøst og enda raskere. Med kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling finner vi nye og innovative nordiske løsninger. Vi oppnår resultater ved å engasjere folk, organisasjoner og firmaer – oss selv. 

Vi i Norden har som visjon at vi vil bli verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030. Samarbeidet i Nordisk ministerråd skal tjene dette formålet.

Vi starter i dag.

For å oppnå visjonen vil vi satse spesielt på:

  • Et grønt Norden – Sammen vil vi fremme en grønn omstilling av samfunnene våre og arbeide for karbonnøytralitet og en bærekraftig sirkulær og biobasert økonomi.
  • Et konkurransedyktig Norden – Sammen vil vi fremme grønn vekst i Norden basert på kunnskap, innovasjon, mobilitet og digital integrering.
  • Et sosialt bærekraftig Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, likestilt og sammenhengende region med felles verdier og styrket kulturutveksling og velferd.

Satsingen på disse tre strategiske prioriteringene strekker seg fram til 2024.

Arbeid som gjennomføres innenfor rammene av Nordisk ministerråd, skal bidra til de strategiske prioriteringene og dermed til å oppnå visjonen og målsetningene i den. Alle ministerråd og institusjoner skal bidra med konkrete innsatser og samlet sikre at vi i fellesskap oppnår visjonen.

En tydelig visjon og strategiske prioriteringer for Nordisk ministerråds virksomhet de kommende årene innebærer videre en tydeligere og forenklet styring. For å skape langsiktighet og forutsigbarhet skal de strategiske prioriteringene ligge fast i fire år og styre Nordisk ministerråds budsjett og aktiviteter. På den måten skal en betydelig del av Nordisk ministerråds budsjett direkte støtte gjennomføringen av visjonen og de strategiske prioriteringene. Samtidig er det behov for å bevare en fleksibilitet for å kunne imøtekomme politiske utfordringer som oppstår plutselig.

Tydelige mål for arbeidet vårt er viktig, og like viktig er det at vi følger opp resultater. For å lykkes med det er det nødvendig at alle deler av Nordisk ministerråds virksomhet formulerer tydelige mål koblet til visjonen. For å sikre dette vil samarbeidsministrene gjennomføre en inkluderende prosess med fagministerrådene for å identifisere de sentrale målene som vil utgjøre grunnlaget for tverrsektorielle handlingsplaner for de strategiske prioriteringene. I handlingsplanene skal det dessuten angis hvilke sektorer som skal ta ansvar for respektive strategiske prioritering.

Visjonen og de strategiske prioriteringene skal danne grunnlaget for økt informasjon om og profilering av nordisk samarbeid – både hjemme og globalt.

De nordiske statsministrene har det overordnede ansvaret for det nordiske samarbeidet. Den løpende koordineringen av det nordiske regjeringssamarbeidet er delegert til de nordiske samarbeidsministrene (MR-SAM). Samarbeidsministrene har dermed et overordnet ansvar for å følge opp gjennomføringen av visjonen og de strategiske prioriteringene.

Samarbeidsministrene vil rapportere til de nordiske regjeringslederne om hvordan arbeidet med å oppnå visjonen og de strategiske prioriteringene skrider fram. En første rapportering vil skje høsten 2022 og vil utgjøre grunnlaget for å fastlegge nye eller reviderte strategiske prioriteringer for den kommende perioden.

I Norden har vi gang på gang vist at vi er sterkere sammen.

De nordiske statsministrene