Visio 2030

20.08.19 | Julkilausuma
Vejviser
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue

Tietoja

Adopted
20.08.2019
Location
Island

Pohjola on kotiseutumme ja maailmamme. Meri on meille yhdysside, metsät ja järvet tarjoavat suojaa ja ravintoa, ja Pohjolan vehmailla niityillä sekä saarilla ja luodoilla puhaltaa raikas tuuli. Meillä on tuntureita ja vuonoja, jäätiköitä ja tulivuoria, mustaa hiekkaa ja syviä laaksoja. Koko Pohjolassa, niin maalla kuin kaupungeissakin, pyritään elämään sopusoinnussa luonnon kanssa ja luomaan kestäviä yhteiskuntia.

Meidän on kuitenkin tehtävä nykyistä enemmän. Ilmastonmuutos, saastuminen ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat uhat vaativat huomiota ja energiaa. Myös pohjoismaiseen malliin kohdistuu yhä suurempia haasteita, ja demokratia, integraatio ja osallisuus ovat koetuksella.

Me Pohjoismaat – Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti – olemme vakaasti päättäneet ottaa johtoaseman tulevaisuuden ratkaisujen etsimisessä. Haluamme kuunnella nuoria ja olemme heidän kanssaan samaa mieltä siitä, että nyt on käytännön ilmastotoimien aika.

Hyvä uutinen on se, että kaikki on mahdollista. Me voimme muuttaa nykyistä elämäntapaa, kulutusta ja tuotantoa, varmistaa luonnonvarojen käytön ja suojelun tasapainon maalla ja vedessä sekä saavuttaa siten tulevaisuuden kannalta kestävän kehityksen. Me voimme turvata demokratian, osallisuuden, integraation ja liikkuvuuden. Toimimalla näin annamme maailmalle selkeän viestin siitä, että aidosti myönteinen kehitys on mahdollista ja että haluamme ryhtyä sanoista tekoihin.

Ratkaisut ovat käden ulottuvilla: kestävä energiantuotanto ja hiilineutraalius, vihreä liikenne ja vihreät investoinnit sekä biotalous ja kiertotalous. Kyse ei ole yhdestä vaan useammasta ratkaisusta, joita toteutetaan samanaikaisesti monilla aloilla. Vihreä talous perustuu innovointiin, luo työpaikkoja ja takaa kilpailukyvyn.

Pohjoismaat ovat osoittaneet kerta toisensa jälkeen olevansa vahvempia yhdessä. Tasa-arvo ja hyvinvointi ovat edellytyksiä, jotka takaavat työpaikat ja talouden dynaamisuuden. Kulttuuri ja kielet tukevat arvojamme ja yhteispohjoismaisen identiteetin kehitystä. Koulutus, innovointi ja tutkimus ovat tulevaisuuden perusta. Liikkuvuus ja integraatio takaavat sen, että voimme opiskella, matkustaa, työskennellä ja perustaa yrityksiä muissa Pohjoismaissa. Meillä on rauhanomaiset, demokraattiset ja osallistavat yhteiskunnat, joissa kaikki kansalaiset osallistuvat ja joissa heillä on sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Ne ovat vahvoja yhteiskuntia, jotka voivat selvitä kaikkein suurimmistakin haasteista.

Nyt on aika käyttää Pohjolan vahvuutta ilmaston ja yhteiskunnan hyväksi sekä antaa työlle suurin mahdollinen painoarvo. Agenda 2030 -toimintaohjelma ja Pariisin sopimus näyttävät tietä, mutta nyt tarvitaan vieläkin kunnianhimoisempia ja nopeampia toimia. Kehittämällä tietoa ja vaihtamalla kokemuksia löydämme uusia ja innovatiivisia pohjoismaisia ratkaisuja. Saavutamme tuloksia, kun innostamme ihmisiä, järjestöjä ja yrityksiä – meitä itseämme. 

Pohjoismaiden visiona on tulla maailman kestävimmäksi ja integroituneimmaksi alueeksi vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta palvelee Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävä yhteistyö.

Työ alkaa tänään.

Vision toteuttamiseksi panostamme erityisesti seuraaviin asioihin:

  • Vihreä Pohjola – Haluamme yhdessä edistää yhteiskuntiemme siirtymistä vihreään talouteen sekä hiilineutraaliutta ja kestävää kierto- ja biotaloutta.
  • Kilpailukykyinen Pohjola – Haluamme yhdessä edistää Pohjolan vihreää kasvua, joka perustuu tietoon, innovointiin, liikkuvuuteen ja digitaaliseen integraatioon.
  • Sosiaalisesti kestävä Pohjola – Haluamme yhdessä edistää osallisuutta, tasa-arvoa ja yhtenäisyyttä alueella, jossa on yhteiset arvot ja jossa vahvistetaan kulttuurivaihtoa ja hyvinvointia.

Panostus näihin kolmeen strategiseen painopistealueeseen ulottuu vuoteen 2024 saakka.

Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävän työn tulee edistää strategisia painopistealueita ja sitä kautta vision ja sen tavoitteiden saavuttamista. Kaikkien ministerineuvostojen ja laitosten tulee tukea työtä käytännön toimilla ja varmistaa toteutuminen yhteisvoimin.

Selkeän vision ja strategisten painopistealueiden laatiminen tuleviksi vuosiksi selkeyttää ja helpottaa myös Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminnanohjausta. Pitkäjänteisyyden ja ennakoitavuuden varmistamiseksi strategiset painopistealueet ovat voimassa neljä vuotta, ja ne ohjaavat Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetointia ja toimintaa. Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetin tulee siten suoraan ja huomattavalta osin tukea vision ja strategisten painopistealueiden toteuttamista. Samalla on tarvetta säilyttää joustavuus, joka mahdollistaa reagoinnin äkillisiin poliittisiin haasteisiin.

Selkeiden tavoitteiden laatiminen työllemme on tärkeää, ja yhtä tärkeää on tulosten seuranta. Onnistuminen edellyttää sitä, että Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminnan kaikissa osissa muotoillaan vision pohjalta selkeitä tavoitteita. Tämän varmistamiseksi yhteistyöministerit toteuttavat osallistavan prosessin alakohtaisten ministerineuvostojen kanssa. Siinä tunnistetaan keskeiset tavoitteet, jotka pohjustavat strategisiin painopistealueisiin liittyviä monialaisia toimintasuunnitelmia. Toimintasuunnitelmista tulee lisäksi ilmetä, mitkä sektorit ovat vastuussa mistäkin strategisesta painopistealueesta.

Visio ja strategiset painopistealueet luovat perustan pohjoismaista yhteistyötä koskevan tiedotuksen ja profiloinnin lisäämiselle kotona ja maailmalla.

Päävastuu pohjoismaisesta yhteistyöstä on Pohjoismaiden pääministereillä. Yhteistyön päivittäinen koordinointivastuu on delegoitu pohjoismaisille yhteistyöministereille (MR-SAM). Yhteistyöministereillä on näin ollen päävastuu vision ja strategisten painopistealueiden toteutuksen seurannasta.

Yhteistyöministerit raportoivat Pohjoismaiden pääministereille vision ja strategisten painopistealueiden toteutuksen etenemisestä. Ensimmäinen raportti luovutetaan syksyllä 2022, ja sen pohjalta tarkistetaan vanhoja tai vahvistetaan uusia strategisia painopistealueita tulevaksi kaudeksi.

Pohjoismaat ovat osoittaneet kerta toisensa jälkeen olevansa vahvempia yhdessä.

Pohjoismaiden pääministerit