Offentlig hjælp i Grønland

People in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du læse om mulighederne for at søge om offentlig hjælp i Grønland.

Hvis du har lovligt ophold i Grønland og ikke har anden indkomst, har du ret til at søge om offentlig hjælp på samme vilkår som grønlandske borgere, men du skal naturligvis opfylde de samme betingelser for at have ret til ydelserne.

Hvilke ydelser findes?

Som udgangspunkt skal alle voksne borgere forsørge sig selv og sin familie, men der kan være tilfælde, hvor dette ikke er muligt. Det kan skyldes en social begivenhed som dødsfald, barsel, skilsmisse, ledighed eller uarbejdsdygtighed i forbindelse med sygdom eller en ulykke.

I Grønland findes to former for offentlig økonomisk hjælp:

  • Akut offentlig hjælp dækker helt basale behov som mad og husly, og kan tildeles hvis det pludseligt bliver akut nødvendigt.
  • Offentlig hjælp til faste udgifter og forsørgelse er en længevarende støtte, som skal dække eksempelvis udgifter til varme, el og vand. Derudover får du hjælp til forsørgelse af dig og din familie.

Der gælder særlige regler for registrerede erhvervsfiskere og -fangere. Idet indkomsten som fisker og fanger kan være særligt udsat i perioder med indhandlingsstop eller dårligt vejr, tages der ekstra hensyn til de familier, der forsøger sig ved fiskeri og fangst.

Der kan også ydes enkeltstående offentlig hjælp til udgifter, der for ansøger ikke har kunnet forudses, eller udgifter vil forbedre ansøgers fremtidige forhold. Det kan være flyttehjælp, begravelsesudgifter eller støtte til rejser ved nære pårørendes sygdom eller død.

Hvilke betingelser skal du opfylde?

For at opnå offentlig hjælp skal du have fast bopæl i Grønland og være tilmeldt folkeregistret i Grønland samt opfylde ét af følgende kriterier:

  • være dansk statsborger
  • være gift med eller senest have været gift med en dansk statsborger
  • være omfattet af aftaler med andre lande, som sikrer dig ret til offentlig forsørgelse i Grønland, eksempelvis Nordisk Konvention om Social Sikring.

Dertil skal du kunne dokumentere den sociale begivenhed, der gør, at du ikke kan forsøge dig selv og din familie.

Hvor meget kan du få?

Størrelsen på den offentlige hjælp varierer ud fra dine forhold og godkendte, faste udgifter, men som udgangspunkt kan du ikke tildeles mere end svarende til 65 % af mindstelønnen til en ufaglært lønmodtager ift. SIK-overenskomst.

Hvordan søger du om offentlig hjælp?

Ansøgningsproceduren varierer efter hvilken kommune, du bor i, men det mest almindelige er, at du skal bestille tid hos en sagsbehandler ved kommunen. Sagsbehandleren vil hjælpe dig videre herfra. Oftest vil du skulle:

  • udfylde et ansøgningsskema
  • dokumentere tidligere indtægter, eksempelvis ved lønsedler
  • dokumentere de udgifter, du ikke kan betale
  • dokumentere den sociale begivenhed, der ligger til grund for ansøgningsbehovet

Har du ret til offentlig hjælp umiddelbart efter at du er flyttet til Grønland?

Som udgangspunkt er der ikke krav om, at du skal have været bosat i Grønland i en bestemt periode, før du søger offentlig hjælp. Men du skal kunne dokumentere den sociale situation, der gør, at du ikke kan forsørge dig selv.
 

Kan du få offentlig hjælp udbetalt i udlandet?

Den offentlige hjælp udbetales kun til personer, der har ophold i Grønland og er tilmeldt folkeregistret i Grønland. Du kan derfor ikke tage den offentlige hjælp med dig til udlandet.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.