Offentlig hjelp på Grønland

People in Nuuk
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du lese om mulighetene for å søke om offentlig hjelp på Grønland.

Hvis du har lovlig opphold på Grønland og ikke har annen inntekt, har du rett til å søke om offentlig hjelp på samme vilkår som grønlandske borgere, men du må selvfølgelig oppfylle de samme betingelsene for å ha rett til ytelsene.

Hvilke ytelser finnes?

I utgangspunktet skal alle voksne borgere forsørge seg selv og familien sin, men det kan være tilfeller der dette ikke er mulig. Det kan skyldes en sosial endring som dødsfall, barsel, skilsmisse, arbeidsledighet eller arbeidsudyktighet i forbindelse med sykdom eller ulykke.

På Grønland finnes det to former for offentlig økonomisk hjelp:

  • Akutt offentlig hjelp dekker helt basale behov som mat og husly, og kan tildeles hvis det plutselig blir akutt nødvendig.
  • Offentlig hjelp til faste utgifter og forsørgelse er en langvarig støtte som skal dekke for eksempel utgifter til varme, strøm og vann. I tillegg får du hjelp til å forsørge deg selv og familien din.

Der gjelder spesielle regler for registrerte yrkesfiskere og -fangere. Ettersom inntekten som fisker og fanger kan være spesielt utsatt i perioder med innkjøpsstopp eller dårlig vær, tas det ekstra hensyn til de familiene som forsørger seg på fiske og fangst.

Det kan også ytes enkeltstående offentlig hjelp til utgifter som søkeren ikke har kunnet forutse, eller utgifter som vil forbedre søkerens framtidige forhold. Det kan være flyttehjelp, begravelsesutgifter eller støtte til reiser ved nære pårørendes sykdom eller død.

Hvilke betingelser må du oppfylle?

For å oppnå offentlig hjelp må du ha fast bolig på Grønland og være folkeregistrert på Grønland samt oppfylle ett av følgende kriterier:

  • være dansk statsborger
  • være gift med eller sist ha vært gift med en dansk statsborger
  • være omfattet av avtaler med andre land som sikrer deg rett til offentlig forsørgelse på Grønland, for eksempel Nordisk konvensjon om trygd.

I tillegg må du kunne dokumentere den sosiale endringen som gjør at du ikke kan forsørge deg selv og familien din.

Hvor mye kan du få?

Størrelsen på den offentlige hjelpen varierer ut fra dine forhold og godkjente, faste utgifter, men i utgangspunktet kan du ikke tildeles mer enn tilsvarende 65 % av minstelønnen til en ufaglært lønnsmottaker ift. SIK-overenskomst.

Hvordan søker du om offentlig hjelp?

Søknadsprosedyren varierer etter hvilken kommune du bor i, men det vanligste er at du må bestille tid hos en saksbehandler i kommunen. Saksbehandleren vil hjelpe deg videre. Oftest vil du måtte:

  • fylle ut et søknadsskjema
  • dokumentere tidligere inntekter, for eksempel med lønnsslipper
  • dokumentere utgiftene du ikke kan betale
  • dokumentere den sosiale endringen som ligger til grunn for søknadsbehovet

Har du rett til offentlig hjelp umiddelbart etter at du har flyttet til Grønland?

I utgangspunktet er det ikke krav om at du må have vært bosatt på Grønland i en bestemt periode før du søker offentlig hjelp. Men du må kunne dokumentere den sosiale situasjonen som gjør at du ikke kan forsørge deg selv.
 

Kan du få offentlig hjelp utbetalt i utlandet?

Den offentlige hjelpen utbetales bare til personer som har opphold på Grønland og er folkeregistrert på Grønland. Du kan derfor ikke ta med deg den offentlige hjelpen til utlandet.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.