154. Bente Stein Mathisen (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
154
Speaker role
Udvalget for Velfærd i Nordens talsperson
Date

Jeg vil takke kunnskaps- og integreringsministeren i Norge, Jan Tore Sanner, for presentasjonen. Han er også vår samarbeidsminister.

Velferdsutvalget har jobbet mye med saker som omhandler integrering av flyktninger og innvandrere, og særlig etter den store flyktningkrisen vi hadde i 2015. Vi har vært spesielt opptatt av de enslige mindreårige flyktningene og av hvordan vi i de nordiske land kan dele erfaringer og lære av hverandre – hvordan vi kan få til en god integrering for disse. Vi har også hatt dette som tema for sommermøter og reist rundt til mange kommuner i Norden og sett på de tiltakene som er satt i gang. Det er veldig mye bra, og vi har lært mye av det.

Jeg vil gi honnør til ministerrådet for det engasjementet de har vist og for det de konkret har jobbet med, særlig med tanke på integrering av flyktninger. Da vil jeg vise til dette samarbeidsprogrammet som omhandler dette temaet. Jeg vil også gi honnør for innsatsen knyttet til å få flere innvandrerkvinner inn på arbeidsmarkedet og tiltak for enslige mindreårige.

Nå i 2019 ble det etablert en referansegruppe knyttet til dette samarbeids- og integreringsprogrammet, med representanter fra de ulike departementer som har ansvar for dette integreringsområdet i de nordiske land. Jeg synes det er veldig positivt at man skaper arenaer hvor man virkelig kan dele erfaringer med hverandre.

Representanter fra velferdsutvalget har siden 2017 deltatt i en arbeidsgruppe i regi av BSPC som omhandler migrasjon og integrering. Formålet med denne gruppen er å sette dette på den politiske dagsordenen og foreslå rekommendasjoner som handler om migrasjon og integrering. Fokus er status for flyktningkrisen, migrasjon og integrering i Østersjøregionen, «best practice» og tiltak for å løse aktuelle utfordringer og problemer og å se muligheter når det gjelder integrering.

Det nevnes i redegjørelsen at det etter initiativ fra Norge skal etableres et nordisk nettverk som skal arbeide mot negativ sosial kontroll. Vi får senere i dag et forslag om det som passer veldig godt.