216. Magnus Ek (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
216
Person
Talerrolle
Midtergruppens talsperson
Dato

President! Kära nordiska vänner! Förslaget från den blå riksdagsgruppen, som ännu inte hör till Nordiska rådets partigrupper, har behandlats av presidiet under septembersessionen i Nuuk. Det konstaterades där - kan jag påminna om för dem som inte var där - att frågorna är angelägna att föra i en nordisk kontext. Jag tror inte heller att någon ifrågasätter att detta är angelägna frågor, men man menar att förslagets framställan om att inrätta ett eget utskott inte är uppnåeligt. Det har dels praktiska orsaker, men det kanske främst handlar om ekonomiska skäl. Det är inte något vi ska bortse ifrån: Både de praktiska och de ekonomiska frågorna har en bäring på hur vi inrättar vårt arbete. Jag vill dock å Mittengruppens vägnar ta tillfället i akt att lyfta vikten av utrikes- och säkerhetsfrågorna och framhålla att de kunde synas mer även i Nordiska rådets arbete och struktur. Vi kan och bör också förhålla oss kritiskt till rådets utskottsstruktur som den ser ut sedan förändringen 2015. Historien tar inte slut med detta årtal, utan vi kan nog behöva vända och vrida på den struktur vi har för vårt arbete och fundera på om det finns sätt att utveckla det och att bättre kunna både behandla och möta angelägna frågor för det nordiska samarbetet och för Nordiska rådet.

Presidiet i sin helhet behandlar i dag frågor som möteskalender, sessionsprogram, innehåll, sekretariatsfrågor och arbetsgivaransvar. Vi ska väl inte bortse ifrån att det kanske finns ett mindre intresse för att bara ha den typen av praktiska frågor. En anledning till att presidiets arbete känns värdefullt är att man också har de lite mer utblickande perspektiven. Men det finns anledning att fråga sig om de här mer praktiska frågorna kanske kan delegeras till exempelvis en mindre arbetsgrupp. På så vis skulle man kunna ge mer utrymme för presidiet att fokusera på sakfrågor av det slag som har lyfts i medlemsförslaget och att bättre kunna diskutera hur vi i Norden möter ett osäkert omvärldsläge.