268. Ruth Mari Grung (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
268
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Takk skal du ha, leder.

Det er helt rett, Sosialdemokratisk gruppe er uenig, og vi reserverer oss mot forslaget om at samarbeidsorganet skal overføres til NordForsk. Vi mener at som politisk organ i Nordisk råd er det viktig også å ta politisk styring når det gjelder det som fungerer, og ikke overlate det til prioritering i Forskningsrådet. Jeg fikk med meg skepsisen fra kulturministeren fra Island, som også var ganske usikker på om dette var så veldig klokt. Sosialdemokratene mener at det er viktig å opprettholde det som fungerer, og som har stor betydning for nordisk konkurransekraft og den samfunnsutviklingen vi ønsker.

Jeg kjenner best til det samarbeidsorganet vi har i Norge, og det er Nordisk institutt for sjørett. Støtten fra ministerrådet går ikke bare til forskning, men brukes nettopp for at de får den statusen ved at de er et nordisk organ. Det gir senteret legitimitet, og det gir økt faglig tyngde. De bruker midlene til å ha et eget styre som er satt sammen av representanter fra de ulike nordiske land som komplementerer hverandre. De har også samling annethvert år av stor faglig kvalitet og studenter og masteropplegg for alle de nordiske land, men også for representanter utenfor Norden.

Nordisk institutt for sjørett arbeider med regelverk for autonome skip, for hvordan møte klimautfordringene og arealkonfliktene knyttet opp mot fiskeri, havbruk, skipsfart, utvinning av olje, gass og mineraler, havvindmøller og regler for beredskap – spesielt i de arktiske områdene – for skipsfart. Det er juridiske områder som er helt avgjørende for den grønne utviklingen framover, og at Norden – jeg har vært inne på det tidligere, vi representerer 20 pst. av rederiene – har den tydelige stemmen inn mot IMO. Det går på juss, tvers igjennom juss, og da er det Nordisk institutt for sjørett som er den fremste og den spisseste til å ivareta den biten der.

Vi vet at Island lenge har vært motstander av forslaget om å avvikle samarbeidsorgans ordning. Det står i sakspapirene at de ulike samarbeidsorganene har vært enige, men slik vi oppfatter det, var alternativet å kutte støtten kontra det å ha den overgangsperioden. Vi har derfor fremmet reservasjonen og følgende alternative forslag, som vi håper at flere vil støtte:

Nordisk ministerråd må fortsatt opprettholde støtten til de nordiske samarbeidsorgan som synliggjør nordisk samarbeid og nytte. Det er viktig med politisk styring, og vi må prioritere ett institutt i hvert land. I dag har Finland ingen. Man bør ta en gjennomgang av de som i dag er samarbeidsorgan og se om de har de rette institusjonene og harmonisere størrelsen på støtten, og eventuelt gi et unntak til Island på grunn av størrelsen.