356. Veronika Honkasalo (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
356
Talerrolle
Nordisk Grønt Venstres talsperson
Dato

Ärade president! Toissa iltana Greta Thunberg sai Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon. Hän kieltäytyi vastaanottamasta palkintoa ja sanoi, ettei ilmastoliike tarvitse palkintoja. Eleen tarkoitus oli myös osoittaa, etteivät Pohjoismaat voi millään mittarilla olla tyytyväisiä omiin ilmastotekoihinsa.

Nuoret elävät ilmastonmuutosta tässä ja nyt. Se on konkreettinen elämän ja kuoleman kysymys. Nuoret tulevat elinaikanaan kokemaan, kuinka ilmastonmuutoksen hillinnässä onnistutaan ja mitä seurauksia ilmaston lämpeneminen globaalisti aiheuttaa. Ilmastoahdistus on todellisuutta monille nuorille. Lasten kokema pelko ja epävarmuus on dramaattisesti lisääntynyt, ja se näkyy myös avuntarpeen lisääntymisenä. 

Tuoreen suomalaisen nuorisobarometrin mukaan ilmastonmuutos oli kaikista teemoista suurinta huolta aiheuttava, ja tulos on historiallinen. Samaan aikaan nuorilla on myös erittäin vahva epäily sitä kohtaan, että talouskasvu ja ympäristöongelmien ratkaisu voitaisiin sovittaa yhteen. Viesti on siis se, toisin kuin Juhana Vartiainen täällä äsken totesi, ettei kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa voi toteuttaa markkinaehtoisesti kapitalistisen järjestelmän ehdoilla. 

Pohjoismaisen vihreän vasemmiston mielestä meidän tulee ottaa tosissamme lasten ja nuorten viesti ilmastosta. Lapsilla ja nuorilla pitää olla mahdollista vaikuttaa ilmastopolitiikkaan. Ei voi olla niin, että nuorten pitää odottaa äänestysiän saavuttamista. Meidän on vakavasti toimittava yhdessä sen eteen, että myös lasten ja nuorten toimijuus otetaan ilmastopolitiikan lähtökohdaksi.

Skandinavisk oversættelse:

Ärade president! I förrgår kväll fick Greta Thunberg Nordiska rådets miljöpris. Hon vägrade ta emot priset och sade att klimatrörelsen inte behöver några priser. Syftet med gesten var också att visa att de nordiska länderna på inget sätt kan vara tillfreds med sina egna klimatåtgärder.

Ungdomarna upplever klimatförändringen här och nu. Det är en konkret fråga om liv och död. De unga kommer under sin livstid att uppleva hur bekämpningen av klimatförändringen lyckas och vilka följder den globala uppvärmningen får. Klimatångesten är verklighet för många unga. Rädslan och osäkerheten som barnen upplever har ökat dramatiskt och det märks också i ett ökat behov av hjälp. 

Enligt den färska finländska ungdomsbarometern var klimatförändringen det tema som väckte mest oro av alla, och det är ett historiskt resultat. Samtidigt tvivlar de unga också starkt på att ekonomisk tillväxt är förenlig med en lösning av miljöproblemen. Budskapet är alltså, i motsats till vad Juhana Vartiainen just sade, att en ambitiös klimatpolitik inte kan genomföras under marknadsmässiga förhållanden på det kapitalistiska systemets villkor. 

Nordisk grön vänster anser att vi bör ta budskapet från barn och unga om klimatet på allvar. Barn och unga ska ha möjlighet att påverka klimatpolitiken. Det får inte vara så att ungdomar måste vänta tills de uppnått rösträttsåldern. Vi måste samarbeta seriöst för att också barns och ungas aktivitet tas till utgångspunkt för klimatpolitiken.