382. Eveliina Heinäluoma (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
382
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat! Toimivat työmarkkinat ovat talouskasvun ja sitä kautta myös hyvinvoinnin lisääntymisen edellytys.

Toimivilla työmarkkinoilla ihmiset pystyvät liikkumaan sujuvasti töiden perässä, työn vaihtaminen on sujuvaa ja myös toiseen maahan muuttaminen on tehty helpoksi. Kaikki hyötyvät työmarkkinoiden rajattomuudesta, niin työntekijät kuin työnantajatkin.

Tähän meidän pitää pyrkiä myös Pohjoismaissa, mutta me sosialidemokraatit edellytämme, että tällöin myös työntekijöiden työehdot ja vaatimukset ovat kunnossa. Toiseen maahan muuttamisen yhteydessä on nimittäin myös vaara tulla hyväksikäytetyksi työmarkkinoilla.

Tästä syystä me sosialidemokraatit haluamme, että EU takaa kaikille eurooppalaisille vahvat työelämän ja sosiaaliturvan ehdot. Selkeät, yhtenäiset työelämän pelisäännöt koko Euroopan alueella palvelisivat kaikkia ja antaisivat myös Euroopalle hyvän aseman kansainvälisessä kilpailukyvyssä pärjäämisessä.

Työ oikeudenmukaisen ja reilun työelämän puolesta jatkuu sekä Pohjoismaissa että Euroopan unionin alueella. 

Kiitos valiokunnalle työstä tämän mietinnön eteen.

 

Skandinavisk oversættelse:

Ärade ordförande, bästa kolleger! En välfungerande arbetsmarknad är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och därmed också för ökad välfärd.

På en välfungerande arbetsmarknad kan människor fritt flytta till arbete och byta arbete och också enkelt flytta till ett annat land. Alla vinner på en arbetsmarknad utan gränser, såväl arbetstagare som arbetsgivare.

Detta måste vara vårt mål också i de nordiska länderna, men vi socialdemokrater förutsätter att arbetstagarnas arbetsvillkor och krav uppfylls. Då man flyttar till ett annat land löper man nämligen också risk att bli utnyttjad på arbetsmarknaden.

Därför vill vi socialdemokrater att EU ska trygga goda anställningsvillkor och social trygghet för alla européer. Klara, enhetliga spelregler på arbetsmarknaden i hela Europa skulle vara till nytta för alla och också ge Europa ett bra läge i fråga om internationell konkurrenskraft.

Arbetet för en rättvis arbetsmarknad fortsätter både i de nordiska länderna och inom Europeiska unionen. 

Tack till utskottet för dess arbete med detta betänkande.