39. Antti Rinne (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
39
Person
Talerrolle
Finlands statsminister
Dato

Tärkeätä minun mielestäni sen lisäksi, että tehdään Pohjoismaissa yhteistyötä, on se, että tämä yhteistyö laajennetaan Euroopan laajuiseksi. Minä olen esittänyt jo ennen Suomen puheenjohtajuuskautta EU:ssa eurooppalaisen superyliopiston rakentamista, jossa voisi olla super-Erasmus tämmöisen tutkijavaihdon taustalla, jolla voitaisiin keskittyä niihin isoihin haasteisiin, jotka ilmaston lämpeneminen ja teknologian murrokset tuottavat. Aivan uudella tavalla 5G-teknologia tulee muuttamaan meidän teknologista ympäristöämme. Se tulee antamaan digitaalisuudelle aivan uusia mahdollisuuksia. Tällaisessa tilanteessa on tärkeätä kasata voimat yhteen, hakea yhteistä ratkaisua näitten asioitten kehittämiseksi, innovaatiotoiminnan lisäämiseksi.

Suomi omalta osaltaan on nyt päättänyt nostaa innovaation astetta ja tutkimus- ja tuotekehitysrahoitusta 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä, ja minä uskon, että tällä osa-alueella voitaisiin löytää pohjoismaista yhteistyötä yhteisen rahoituksen saamiseksi innovaatiotoimintaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

 

Skandinavisk oversættelse:

Det som enligt min mening är viktigt, utöver samarbetet mellan de nordiska länderna, är att detta samarbete utvidgas till att omfatta hela Europa. Jag har redan före Finlands ordförandeskap i EU föreslagit ett europeiskt superuniversitet där ett super-Erasmus kunde möjliggöra ett forskarutbyte för att kunna fokusera på de stora utmaningar som den globala uppvärmningen och teknikens förändring medför. 5G-tekniken kommer att förändra vår teknologiska omgivning på ett helt nytt sätt. Den kommer att öppna helt nya möjligheter till digitalisering. I en sådan situation är det viktigt att gå samman och söka en gemensam lösning för utveckling på dessa områden och ökad innovation.

Finland har nu för egen del beslutat öka innovationsgraden och finansieringen av forskning och produktutveckling till 4 procent av bruttonationalprodukten före 2030, och jag tror att vi på detta delområde genom nordiskt samarbete kunde få gemensam finansiering för innovation, forskning och produktutveckling.