417. Ruth Mari Grung (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
417
Talerrolle
Kontrolkomiteens talsperson
Dato

Det er alvorlig, det som har kommet fram fra Rigsrevisjonen, og det som kontrollkomiteen har observert. Det er derfor en enstemmig kontrollkomité som står bak merknadene og tilrådningene.

Vi forvalter fellesskapets penger, og det er helt avgjørende for vår tillit at vi bruker skattepengene rett, og at det er åpenhet og etterprøvbarhet når det gjelder hvordan pengene blir brukt, og hvordan de blir prioritert.

Rigsrevisjonen har påpekt mangler ved økonomisystemene til både Ministerrådet, Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond. Det har ikke vært et tydelig skille mellom hvem som kan betale ut, og det har heller ikke vært ordninger slik at man har kunnet se at utbetalingen blir kontrollert, slik at det er andre som er inne og overser og overprøver.

Men samtidig må jeg bemerke at det ikke kom fram noe uryddig fram til nå.

Kontrollkomiteen har derfor bedt om at man går igjennom alle utbetalinger for 2018 og stikkprøver for de siste fem årene. Resultater fra dette arbeidet vil være forventet å komme i desember dette år.

Kontrollkomiteen ser også alvorlig på at flere institusjoner ikke forholder seg til de vedtatte budsjetter og omdisponerer uten at omdisponeringen er blitt formelt behandlet. Kontrollkomiteen mener at dette ikke er akseptabelt, og ber institusjonene snarest rydde opp og sikre at vedtatte budsjetter blir fulgt, og at dersom det er behov for omdisponeringer, må det begrunnes og skje formelt, slik at man sikrer åpenhet og transparens.

Nordisk nytte ligger til grunn for prioriteringene i Nordisk Råd. Det har vært utfordrende å vurdere nordisk nytte i de enkelte institusjonene. Vi har tolv av dem. Vi har fått gjennomslag for at alle institusjonene under Ministerrådet fra neste år selv skal redegjøre i årsrapporten for hva de selv mener er nordisk nytte.

Kontrollkomiteen mener også at dagens målsystem i bevilgningsbrevene til institusjonene ikke fungerer. De fleste institusjonene har altfor mange mål. Det hindrer innovasjon og medfører mye ressurser til rapportering. Målene er ofte kvantitative, og vi savner mer kvalitative mål. Kontrollkomiteen etterlyser færre, men mer tydelige, konkrete og målbare mål som gir muligheter for utvikling.

Kontrollkomiteen har en plan om å besøke alle de tolv institusjonene i løpet av tre år. Vi har dette året besøkt Foreningen Norden, Nordisk Råd, NIVA, som er den nordiske institusjonen for videreutdannelse innen arbeidsmiljø, og Nordisk Kulturkontakt. Jeg kommer tilbake til merknader knyttet til dem, under de respektive punktene.