Arja Juvonen (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
263
Person
Talerrolle
Nordisk Frihed
Dato

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat! Puhumme hyvin tärkeästä ja vakavasta asiasta. On hieman murheellista kertoa, että Suomessa nuorten tekemät itsemurhat ovat huolestuttavalla tasolla. Kansainvälisten vertailujen valossa voimme kertoa, että maamme nuoriso on yksi itsetuhoisimmista. Suomalaiset nuoret miehet tekevät maailman viidenneksi eniten itsemurhia. Myös nuorten, jopa lasten itsensä viiltely on lisääntynyt hälyttävästi, ja kouluista tulee usein viestiä, mitä asialle voisi tehdä. Asiasta ei juurikaan puhuta.

Lapsuus ja nuoruus ovat voimakkaan fyysisen ja psyykkisen kehityksen aikaa, johon vaikuttavat yksilöllisten tekijöiden lisäksi ympäristö ja kulttuuri. Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan.

Pohjoismainen mielenterveydellinen yhteistyö on tarpeellista, arvokasta ja kunnioitettava päämäärä. Pohjoismaisen yhteistyön johdolla tapahtuva järjestelmällinen jatkuva työ mielenterveyden parissa epäilemättä on merkityksellistä mielenterveysongelmien vähentämiseksi.

On hyvin tärkeää, että suunnitellussa yhteistyössä panostettaisiin nimenomaan lasten ja nuorten mielenterveyteen, sillä tärkeintä on ennaltaehkäistä näitä ongelmia ja niistä seuraavia vaikutuksia myöhemmässä elämänvaiheessa. Seurauksina tällaisista vakavista kysymyksistä ovat erilaiset elinikäiset krooniset sairaudet, syrjäytyneisyys ja köyhyyteen johtava elämänpolku.

Pohjoismaisen yhteistyön puitteissa ei ole moneen vuoteen tehty kunnollista panostusta näihin mielenterveyskysymyksiin, joten onkin olemassa hyvät perusteet tälle merkittävälle pohjoismaiselle panostukselle nyt tällä kertaa. Tällä tavoin voidaan edistää erityisen huomion kiinnittämistä lasten ja nuorten terveyteen erilaisten toimenpiteiden muodossa.

Skandinavisk oversættelse

Ärade ordförande, bästa åhörare! Vi talar om en mycket viktig och allvarlig fråga. Det är sorgligt att konstatera att självmorden bland unga i Finland är på en oroväckande nivå. Internationella jämförelser visar att ungdomarna i vårt land är bland de mest självdestruktiva i världen. Finland är femte i världen i antalet självmord bland unga män. Antalet ungdomar och till och med barn som skär sig själva har ökat oroväckande mycket, och på skolorna undrar man ofta vad som kunde göras åt saken. Det talas inte mycket om detta.

Barndomen och ungdomen är en tid av kraftig fysisk och psykisk utveckling som påverkas av individuella faktorer men också omgivning och kultur. Mental hälsa är ett tillstånd av välmående där en människa förmår inse sin egen kapacitet och klara de utmaningar som hör till livet samt arbeta och delta i samhällets aktiviteter. 

Ett nordiskt samarbete i fråga om mental hälsa är nödvändigt, värdefullt och ett lovvärt mål. Ett systematiskt och kontinuerligt arbete inom ramen för det nordiska samarbetet är utan tvivel betydelsefullt för att minska de mentala problemen.

Det är mycket viktigt att i det planerade samarbetet satsa uttryckligen på barns och ungas mentala hälsa, för det viktigaste är att förebygga problemen och de konsekvenser de kan få i ett senare skede av livet. Följderna av sådana här allvarliga saker är livslånga kroniska sjukdomar, utslagning och ett levnadslopp som leder till fattigdom.

Det har inte på många år gjorts någon seriös satsning på frågor om mental hälsa inom ramen för det nordiska samarbetet, så denna gång finns det goda grunder för denna viktiga nordiska satsning. På så sätt kan vi genom olika slags åtgärder särskilt uppmärksamma barns och ungas hälsa.