Ministererklæringen Digital North 2.0

29.09.20 | Deklaration
Denne erklæring, udarbejdet af det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2020, er baseret på de nordisk-baltiske landes fælles prioriteringer og bygger på den tidligere ministererklæring, Digital North 2017-2020, de nordiske statsministres 5G-hensigtserklæring, den nordisk-baltiske AI-erklæring og visionen for Nordisk Ministerråd, vores Vision 2030.

Erklæringen understøtter visionen om, at den nordisk-baltiske region skal blive den mest bæredygtige og integrerede region i verden ved at udvikle og anvende avancerede digitale teknologier og data på en ambitiøs, innovativ, sikker og etisk måde for at tackle store samfundsmæssige udfordringer såsom den grønne omstilling og pandemier. Den skal også fremme fremragende offentlig velfærd, regional mobilitet, bæredygtig vækst og ansvarlig brug af digitale teknologier i arbejdet med at styrke den multilaterale tillid mellem landene i regionen. Landene i regionen vil samarbejde om aftalte europæiske standarder, infrastruktur, dataudveksling og interoperabilitet samt konnektivitet i linje med relevante EU-initiativer og -lovgivning. Dermed vil de nordisk-baltiske lande gå forrest i den digitale omstilling globalt og vise, at de nye digitale teknologier og data kan anvendes og deles på en retfærdig, åben og demokratisk måde. Vi, ministrene med ansvar for digital udvikling fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøerne, Grønland, Åland, Estland, Letland og Litauen, bakker op om følgende politiske mål for at adressere konkrete samfundsmæssige udfordringer og gøre regionen til den mest digitalt integrerede i verden til gavn for borgerne i vores lande: 1. Øge mobiliteten og integrationen i Norden og Baltikum ved at skabe en fælles platform for digitale tjenesteydelser, der rækker på tværs af landegrænser 2. Fremme grøn økonomisk vækst og bæredygtig udvikling i den nordisk-baltiske region ved hjælp af datadrevet innovation og en fair dataøkonomi til effektiv deling og genbrug af data 3. Fremme nordisk-baltisk lederskab i EU/EØS og globalt gennem en bæredygtig og inkluderende digital omstilling af vores samfund

1. Øge mobiliteten og integrationen i den nordisk-baltiske region ved at skabe en fælles platform for digitale tjenesteydelser

I erkendelse af

At en effektiv offentlig sektor, som tilbyder brugercentrerede digitale tjenester til borgere og virksomheder på tværs af de nordisk-baltiske grænser, er afgørende for, at vi kan blive den mest integrerede region i verden.

Skal vi

 • Blive ved med at arbejde tæt sammen på at forbedre infrastrukturer for digitale tjenester på tværs af landegrænser eller integrere de relevante nationale infrastrukturer med det formål at støtte den frie bevægelighed for mennesker, varer, tjenester, kapital og data i vores region.
 • Fjerne tekniske og juridiske hindringer for digital integration og, hvor det er nødvendigt, udarbejde alternative tilgange inden for rammerne af de relevante EU-love og -politikker.
 • Facilitere samarbejde mellem nationale infrastrukturer til grænseoverskridende brug af elektronisk autentificering (eID) i overensstemmelse med iDAS-forordningen.
 • Fremme sikker udveksling, genbrug og fri bevægelighed af data, som støtter digital innovation med henblik på at levere digitale tjenester på tværs af landegrænser, sikre en høj grad af informationssikkerhed, beskyttelse af personoplysninger og efterlevelse af den relevante europæiske dataforordning.

2. Fremme grøn økonomisk vækst og bæredygtig udvikling i den nordisk-baltiske region ved hjælp af datadrevet innovation og en fair dataøkonomi til effektiv deling og genbrug af data

I erkendelse af

At selvom dataforbrug og databehandling øger energibehovet, er data af høj kvalitet og avancerede digitale teknologier vigtige drivkræfter for den grønne omstilling og levering af offentlige tjenesteydelser, og at bæredygtig digital innovation giver den nordisk-baltiske region en stærk økonomisk konkurrencefordel.

Skal vi

 • Fremme CO2-neutralitet og en grøn omstilling af samfundet og økonomien gennem bedre udnyttelse af data og nye teknologier.
 • Undersøge metoder og standarder for at blive bedre til at vurdere, præsentere og mindske de digitale tjenesters miljømæssige indvirkning på samfundet.
 • Opmuntre til udvikling af nye testfaciliteter til 5G og overvåge udviklingen af anvendelsesområderne for 5G.
 • Styrke adgangen til offentlige data, for eksempel for at muliggøre brug af kunstig intelligens og udvikle sprogteknologier, for at gøre bedre tjenester tilgængelige for borgere og virksomheder i Norden og Baltikum og fremme digital innovation og handel i regionen.
 • Fremme gode indkøbspraksisser og partnerskaber, herunder mere udbredt anvendelse af elektroniske og innovative indkøb, for at kunne tilbyde innovative løsninger, som forbedrer de offentlige tjenesteydelsers kvalitet og kapacitet, samt fremme samarbejde på tværs af landegrænser.

3. Fremme nordisk-baltisk lederskab i EU/EØS og globalt gennem en bæredygtig og inkluderende digital omstilling af vores samfund

I erkendelse af

At de nordisk-baltiske lande skal sikre, at nye digitale teknologier anvendes på en socialt inkluderende, menneske-centrisk og etisk måde, samtidig med at nordisk-baltisk innovation promoveres som et stærkt brand både i Europa og globalt.

Skal vi

 • Fremme etiske og transparente retningslinjer, standarder og principper for kunstig intelligens (AI) og nye digitale teknologier, herunder blockchain, for at støtte ansvarlig udvikling, indførelse og brug af disse.
 • Bidrage til internationale standarder for infrastruktur, hardware, programmer og data for at sikre interoperabilitet, integritet, sikkerhed, tillid, usability og mobilitet inden for AI.
 • Samarbejde om koordinering, regulering og innovativ anvendelse af 5G-politikker.
 • Fremme digital inklusion, bemyndigelse og ligestilling i vores samfund ved at tackle kønsgab, kompetencegab, færdighedsgab, aldersbias og databias og ved at opbygge digital tillid ved hjælp af en udpræget bevidsthed om cybersikkerhed og informationssikkerhed i vores samfund.
 • Bidrage til arbejdet med at regulere platformsøkonomien i det europæiske rammeværk for at sikre ansvarligt og pålideligt indhold og gøre det nemt at gøre forretninger.
 • Opmuntre til brug af intelligente interfaces baseret på naturligt sprog og tale (NLU) for at støtte uddannelse og kultur som positive platforme for bevarelse og styrkelse af social sammenhængskraft og viden om den nordisk-baltiske regions unikke egenskaber.
 • Styrke vores regions stemme i EU/EØS.

Fra erklæring til virkelighed

For at nå målene og målsætningerne i denne erklæring og bidrage til Vision 2030 beder de nordisk-baltiske ministre for digital udvikling (MR-DIGITAL) Nordisk Ministerråds generalsekretær om at udarbejde en tværsektoriel køreplan med målrettede tiltag og et koncept for, hvordan man kan monitorere og evaluere status og milepæle. For at sikre langsigtede og bæredygtige resultater med høj værdi for borgere, virksomheder og offentlige forvaltninger skal arbejdet med at nå målene i denne erklæring inkludere agile fremgangsmåder og tæt dialog med offentlige myndigheder, regeringer og andre offentlige og private interessenter i hele regionen.

 

8. oktober 2020