Regjeringsdeklarasjon Digital North 2.0

29.09.20 | Deklarasjon
Denne erklæringen er utarbeidet av det danske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2020. Den er basert på de felles prioriteringene til de nordiske og baltiske landene og følger den tidligere regjeringsdeklarasjonen, Digital North 2017–2020, de nordiske statsministrenes 5G-intensjonserklæring, den nordisk-baltiske deklarasjonen om kunstig intelligens (AI) og Nordisk ministerråds visjon Our Vision 2030.

Denne deklarasjonen understøtter visjonen om at den nordisk-baltiske regionen skal bli den mest bærekraftige og integrerte regionen i verden gjennom utvikling og bruk av avansert digital teknologi og data på en ambisiøs, innovativ, sikker og etisk måte, for å håndtere store samfunnsendringer slik som det grønne skiftet og pandemier. Den vil også fremme utmerket offentlig velferd, regional mobilitet, bærekraftig vekst og ansvarlig bruk av digital teknologi for å styrke den multilaterale tilliten som eksisterer mellom landene i regionen. Landene i regionen vil samarbeide om avtalte europeiske standarder, infrastruktur, datadeling, interoperabilitet og konnektivitet, i tråd med relevante initiativer og lovgivning i EU. Slik vil de nordiske og baltiske landene føre an i den digitale omstillingen globalt og vise at ny digital teknologi og data kan brukes og deles på en rettferdig, åpen og demokratisk måte. Vi ministere som har ansvar for digital utvikling i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland, Åland, Estland, Latvia og Litauen, støtter følgende politiske mål for å adressere konkrete samfunnsspørsmål og gjøre regionen til den mest digitalt integrerte i verden, for innbyggernes velferd i landene våre: 1. Styrke mobilitet og integrering i den nordiske og baltiske regionen ved å bygge opp et felles område for digitale tjenester på tvers av landegrensene. 2. Fremme grønn økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i den nordiske og baltiske regionen gjennom datadrevet innovasjon og en rettferdig dataøkonomi med effektiv deling og gjenbruk av data. 3. Fremme nordisk-baltisk ledelse i EU/EØS og globalt i en bærekraftig og inkluderende digital omstilling i samfunnene våre.

1. Styrke mobilitet og integrering i den nordisk-baltiske regionen ved å bygge opp et felles område for digitale tjenester på tvers av landegrensene.

Vi anerkjenner at

En effektiv offentlig sektor som tilbyr brukersentrerte digitale tjenester for innbyggere og næringsliv med virksomhet på tvers av de nordisk-baltiske grensene, er avgjørende for at vi skal bli den mest integrerte regionen i verden.

Vi skal

 • Fortsette å samarbeide tett for å forbedre grenseoverskridende infrastruktur for digitale tjenester eller integrere den relevante nasjonale infrastrukturen med henblikk på å støtte fri flyt av mennesker, varer, tjenester, kapital og data i regionen vår.
 • Fjerne tekniske og juridiske hindere for digital integrering og, når det er nødvendig, utvikle alternative tilnærminger innenfor rammene av relevant lovgivning og politikk i EU.
 • Legge til rette for samarbeid mellom nasjonale infrastrukturer for bruk av elektronisk godkjenning (eID) på tvers av grensene, i samsvar med eIDAS-forordningen.
 • Fremme sikker utveksling, gjenbruk og fri flyt av data for å støtte digital innovasjon i tilbudet av digitale tjenester på tvers av grensene, for å sikre et høyt nivå av informasjonssikkerhet, personvern og overholdelse av relevant datalovgivning i EU.

2. Fremme grønn økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i den nordisk-baltiske regionen gjennom datadrevet innovasjon og en rettferdig dataøkonomi med effektiv deling og gjenbruk av data

Vi anerkjenner at

Selv om databruk og databehandling øker energibehovet, er data av høy kvalitet og avanserte digitale teknologier viktige drivere for det grønne skiftet og det offentlige tjenestetilbudet, og bærekraftig digital innovasjon gir den nordisk-baltiske regionen et stort økonomisk konkurransefortrinn.

Vi skal

 • Fremme karbonnøytralitet og det grønne skiftet i samfunnet og økonomien gjennom bedre bruk av data og nye teknologier.
 • Utforske metoder og standarder for å bedre kunne vurdere, presentere og redusere karbonutslippene fra digitale tjenester i samfunnet.
 • Oppmuntre utviklingen av nye testfasiliteter for 5G og overvåke utviklingen av 5G-bruk.
 • Styrke tilgangen til offentlige data, for eksempel for å gjøre det mulig å ta i bruk AI og utvike språkteknologi, for å tilby bedre tjenester for innbyggere og næringsvirksomheter i Norden og Baltikum og fremme digital innovasjon og handel i regionen.
 • Fremme god innkjøpspraksis og samarbeid, herunder mer omfattende bruk av elektroniske og innovative innkjøp, for å tilby nyskapende løsninger som kan forbedre kvaliteten og kapasiteten i offentlige tjenester og fremme samarbeid på tvers av landegrensene.

3. Fremme nordisk-baltisk ledelse i EU/EØS og globalt med en bærekraftig og inkluderende digital omstilling av samfunnene våre.

Vi anerkjenner at

De nordiske og baltiske landene bør sørge for at ny digital teknologi benyttes på en sosialt inkluderende, menneskesentrert og etisk måte, samtidig som nordisk-baltisk innovasjon promoteres som et sterkt varemerke, både i Europa og globalt.

Vi skal

 • Fremme etiske og transparente retningslinjer, standarder og prinsipper for AI og ny digital teknologi, herunder blokkjeder, for å støtte ansvarlig utvikling, innføring og bruk av dette.
 • Bidra til internasjonale standarder for infrastruktur, maskinvare, programmer og data for å sikre interoperabilitet, integritet, sikkerhet, tillit, anvendelighet og mobilitet innenfor AI.
 • Samarbeide om koordinering av 5G-policyer, regulering og innovativ anvendelse.
 • Fremme digital inkludering, påvirkningskraft og likestilling i samfunnene våre gjennom å håndtere forskjeller basert på kjønn, kompetanse, evner, aldersbias og databias, og ved å bygge opp digital tillit med stor bevissthet når det gjelder cybersikkerhet og informasjonssikkerhet i samfunnene våre.
 • Bidra til arbeidet med å regulere plattformøkonomien innenfor det europeiske rammeverket for å sikre ansvarlig og pålitelig innhold og enkel forretningsvirksomhet.
 • Fremme bruker- og talegrensesnitt med naturlig språk for å støtte utdanning og kultur som positive plattformer for å opprettholde og forbedre sosial samhørighet og kunnskap om den unike nordisk-baltiske regionen.
 • Styrke regionens stemme innenfor EU og EØS-området.

Oppfyllelse av deklarasjonen

For å nå målene og formålene i denne deklarasjonen og bidra til Vision 2030 ber de nordisk-baltiske ministrene med ansvar for digital utvikling, MR-DIGITAL, generalsekretæren i Nordisk ministerråd om å utvikle et tverrsektorielt veikart med målrettede tiltak og et konsept for overvåkning og gjennomgang av fremskritt og resultater. For å sikre langsiktige og bærekraftige resultater med stor verdi for innbyggere, næringsvirksomheter og offentlig administrasjon bør arbeidet med å nå målene i denne deklarasjonen omfatte lettfotede tilnærminger og tett dialog med offentlige myndigheter, styresmakter og andre offentlige og private interessenter i hele regionen.

 

1. oktober 2020