Ministerförklaringen Digital North 2.0

29.09.20 | Deklaration
Denna förklaring, som utarbetats av Nordiska ministerrådets danska ordförandeskap 2020, bygger på de nordiska och baltiska ländernas gemensamma prioriteringar och är en fortsättning på den tidigare ministerförklaringen, Digital North 2017–2020, de nordiska statsministrarnas 5G-avsiktsförklaring, den nordisk-baltiska AI-förklaringen och Nordiska ministerrådets Vision 2030.

Förklaringen understödjer visionen om att den nordisk-baltiska regionen ska bli världens mest hållbara och integrerade region genom att utveckla och använda avancerad digital teknik och data på ett ambitiöst, innovativt, säkert och etiskt sätt för att hantera stora samhällsutmaningar såsom den gröna omställningen och pandemier. Den ska också att främja utmärkt offentlig välfärd, regional rörlighet, hållbar tillväxt och en ansvarsfull användning av digital teknik för att stärka den multilaterala tilliten som finns mellan länderna i regionen. Länderna i regionen ska samarbeta om överenskomna europeiska standarder, infrastruktur, utbyte av data och interoperabilitet samt anslutbarhet i linje med relevanta EU-initiativ och EU-lagstiftning. Därigenom kommer de nordisk-baltiska länderna att visa vägen för den digitala omvandlingen globalt och visa att ny digital teknik och data kan användas och delas på ett rättvist, öppet och demokratiskt sätt. Vi, ministrar med ansvar för digital utveckling från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland, Åland, Estland, Lettland och Litauen, ställer oss bakom följande politiska mål för att ta itu med konkreta samhällsutmaningar och göra regionen till den mest digitalt integrerade i världen för invånarnas välbefinnande i våra länder: 1. Öka rörligheten och integrationen i Norden och Baltikum genom att bygga ett gemensamt område för gränsöverskridande digitala tjänster. 2. Främja grön ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling i den nordisk-baltiska regionen genom datadriven innovation och en rättvis dataekonomi för effektiv delning och återanvändning av data. 3. Främja nordiskt-baltiskt ledarskap inom EU/EES och globalt i en hållbar och inkluderande digital omställning av våra samhällen.

1. Öka rörligheten och integrationen i Norden och Baltikum genom att bygga ett gemensamt område för gränsöverskridande digitala tjänster

Vi erkänner

att en effektiv offentlig sektor som erbjuder användarcentrerade digitala tjänster för invånare och företag som verkar över de nordisk-baltiska gränserna är avgörande för att regionen ska bli den mest integrerade i världen.

Vi ska

 • fortsätta vårt nära samarbete för att förbättra infrastrukturen för gränsöverskridande digitala tjänster eller integrera relevant nationell infrastruktur i syfte att stödja fri rörlighet för personer, varor, tjänster, kapital och data i vår region
 • undanröja tekniska och rättsliga hinder för digital integration och vid behov utveckla alternativa tillvägagångssätt inom ramen för relevant EU-lagstiftning och EU-politik
 • underlätta samarbetet mellan nationella infrastrukturer för gränsöverskridande användning av elektronisk autentisering (eID) i enlighet med eIDAS-förordningen
 • främja säkert utbyte, återanvändning och fri rörlighet för data för att stödja digital innovation vid tillhandahållandet av gränsöverskridande digitala tjänster och säkerställa en hög nivå av informationssäkerhet, personuppgiftsskydd och efterlevnad av relevant europeisk datalagstiftning.

2. Främja grön ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling i den nordisk-baltiska regionen genom datadriven innovation och en rättvis dataekonomi för effektiv delning och återanvändning av data

Vi erkänner

att även om användning och behandling av data ökar energibehovet är högkvalitativa data och avancerad digital teknik viktiga drivkrafter för den gröna omställningen och tillhandahållandet av offentliga tjänster, och att hållbar digital innovation ger den nordisk-baltiska regionen en stark ekonomisk konkurrensfördel.

Vi ska

 • främja koldioxidneutralitet och den gröna omställningen av samhället och ekonomin genom ett bättre utnyttjande av data och ny teknik
 • utforska metoder och standarder för att bättre bedöma, presentera och minska koldioxidutsläppen från digitala tjänster i samhället
 • uppmuntra utvecklingen av nya testanläggningar för 5G och följa utvecklingen av 5G-användningen
 • stärka tillgången till offentliga data, till exempel för att möjliggöra användning av artificiell intelligens (AI) och utveckla språkteknologier, för att erbjuda bättre tjänster för invånare och företag i Norden och Baltikum och främja digital innovation och handel i regionen
 • främja god upphandlingspraxis och goda partnerskap, bland annat en mer utbredd användning av elektronisk och innovativ upphandling, för att kunna erbjuda innovativa lösningar som kan förbättra kvaliteten och kapaciteten på offentliga tjänster och främja gränsöverskridande samarbete.

3. Främja nordiskt-baltiskt ledarskap inom EU/EES och globalt genom en hållbar och inkluderande digital omställning av våra samhällen

Vi erkänner

att de nordiska och baltiska länderna bör se till att ny digital teknik används på ett socialt inkluderande, människocentrerat och etiskt sätt, och att de samtidigt bör lyfta fram nordisk-baltisk innovation som ett starkt varumärke, både i Europa och globalt.

Vi ska

 • främja etiska och tydliga riktlinjer, standarder och principer för AI och ny digital teknik, inklusive blockkedjor, för att stödja ansvarsfull utveckling, införande och användning av dessa
 • bidra till internationella standarder för infrastruktur, hårdvara, program och data för att säkerställa interoperabilitet, integritet, säkerhet, tillit, användbarhet och rörlighet inom AI
 • samarbeta om samordning, reglering och innovativ tillämpning av 5G-politik
 • främja digital inkludering, inflytande och jämlikhet i våra samhällen genom att ta itu med könsklyftor, kompetensgap, färdighetsgap, åldersskevhet och missvisande data samt genom att bygga digital tillit genom hög medvetenhet om cybersäkerhet och informationssäkerhet i våra samhällen
 • bidra till arbetet med att reglera plattformsekonomin inom den europeiska ramen för att säkerställa ansvarsfullt och pålitligt innehåll och förenkla affärsverksamhet
 • uppmuntra användning av användargränssnitt och talgränssnitt med naturligt språk för att stödja utbildning och kultur som positiva plattformar för att bevara och stärka social sammanhållning och kunskap om den nordisk-baltiska regionens unika egenskaper
 • stärka vår regions röst inom EU/EES.

Från förklaring till verklighet

För att uppnå mål och syften i denna förklaring och bidra till Vision 2030 ber de nordiska och baltiska ministrarna med ansvar för digital utveckling (MR-DIGITAL) Nordiska ministerrådets generalsekreterare att utveckla en tvärsektoriell färdplan med riktade åtgärder och ett koncept för uppföljning och utvärdering av framsteg och resultat. För att säkerställa långsiktiga och hållbara resultat med stort värde för invånare, företag och offentliga förvaltningar bör arbetet för att uppfylla målen i denna förklaring omfatta smidiga tillvägagångssätt och innebära en nära dialog med myndigheter, regeringar och andra offentliga och privata aktörer i regionen.

 

8 oktober 2020