Om Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL)

Norden er en kunnskapsregion med stort potensial for utvikling av menneskelige ressurser.

Samarbeidet i Norden er basert på felles verdier, en felles kultur og historie, og ikke minst på et felles syn på demokrati og utdanning. Voksnes læring er et prioritert område innenfor det nordiske samarbeidet. 
Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) utgjør i samspill med delprogrammet Nordplus Voksen MR-Us innsats på politikkområdet voksnes læring.

NVLs hovedoppgaver er bl.a. å fremme utvikling og implementering av strategier for livslang læring og kompetanseutvikling, bidra til personlig utvikling og demokratisk deltakelse, fremme samspillet med Nordplus Voksen-rammeprogrammet samt å informere strukturert og strategisk om erfaringer og resultater fra det nordiske samarbeidet og skape synergi i forhold til det internasjonale, spesielt det europeiske, samarbeidet om voksnes læring.

Arbeidet er organisert via en rekke nettverk og arbeidsgrupper som utover å ha nasjonal forankring også involverer både sivilsamfunnet og næringslivet.


NVL skal 

  • fremme utvikling og implementering av strategier for livslang læring og kompetanseutvikling på forskjellige områder av voksnes læring i de nordiske landene
  • bidra til utvikling av de nordiske utdanningssystemene gjennom en fortsatt styrket politikkdialog med MR-U/EK-U og beslutningstakere samt samarbeide med de skiftende formannskapene for Nordisk ministerråd 
  • bidra til personlig utvikling og demokratisk deltakelse gjennom forskjellige former for voksnes læring
  • sammen med Nordplus fremme dialogen og samspillet med Nordplus Voksen-rammeprogrammet 
  • fremme samspillet med sivilsamfunnet og næringslivet, blant annet voksenopplæringen
  • informere strukturert og strategisk om erfaringer og resultater av det nordiske samarbeidet om voksnes læring på nordisk plan og på internasjonalt plan, spesielt på europeisk plan.
Kontakt