Uppstart: Så startar du upp ditt nordiska projekt

Här hittar du information och nödvändiga dokument som behövs för din ansökan om projektmedel från Nordiska ministerrådet. Du kan även läsa om hur du får dina projektmedel utbetalda när du har beviljats stöd.

För att få projektmedel av de nordiska ministerråden måste du fylla i vår projektbeskrivning och redovisa din budget.

Vi kan som regel inte ta emot spontanansökningar. Alla projekt sker på bakgrund av politisk diskussion i ministerråden eller ämbetsmannakommittéerna. Beslut om tilldelning träffas av dem eller på bakgrund av ansökningsprogram/open calls.

Projektbeskrivning

Projektbeskrivningen ska inkludera detaljer om projektets syfte och mål. I beskrivningen ska det också redogöras för hur projektet uppfyller Nordiska ministerrådets villkor för stöd.

Sist i dokumentet hittar du en vägledning till hur du ska fylla i beskrivningen samt hjälpredskap till formuleringen och Nordiska ministerrådets politiska prioriteringar.

Skandinaviska dokument:

Engelska dokument:

Budget

Du förväntas också fylla i en budget som bilaga till projektbeskrivningen. Dokumentet består av tre flikar som alla ska fyllas i: Budget, Budgetanteckningar och budgetöversikt. Notera att budgeten ska fyllas i och senare rapporteras in i danska kronor (DKK). Mer information finns att läsa i dokumentet med budget och förvaltningshandledning nedan. 

Skandinaviska dokument:

Engelska dokument:

Standardvillkor för Nordiska ministerrådets projektkontrakt

I standardvillkoren, som bifogas som bilagor till samtliga kontrakt, kan du läsa mer om förvaltningsorganens ansvar, skyldigheter och rättigheter. Där framgår också vilka krav som gäller för rapportering, revision samt de villkor som gäller vid försummelse eller tvister.

Programbeskrivning

Vid flera sammanhängande projekt med ett gemensamt mål kan det vara aktuellt att samla dem i ett program och söka projektmedel.

Programbeskrivningen ska inkludera detaljer om programmets syfte och mål. Du förväntas också ta ställning till hur progammet uppfyller Nordiska ministerrådets villkor för stöd.

Skandinaviska dokument:

Engelska dokument:

Nästa steg

När du har fått beslut om medel till insats, har utfyllt projektbeskrivning och budget så upprättar din kontaltperson på sekreteriatet inlogg till dig. Länk, vägledning till projektprocess och manual till projektportalen hittar du här: