Oppstart: Slik starter du opp ditt nordiske prosjekt

Her finner du informasjon og nødvendige dokumenter til søknaden om prosjektmidler fra Nordisk ministerråd. Du kan også lese om hvordan du får utbetalt prosjektmidlene nå du er innvilget støtte.

For å kunne få prosjektmidler av de nordiske ministerrådene må du fylle ut prosjektbeskrivelsen og legge frem budsjettet ditt.

Vi kan som regel ikke ta imot spontansøknader. Alle prosjekter skjer på bakgrunn av politisk drøftelse i ministerrådene eller embetsmannskomiteene. Vedtak om tildeling treffes av dem eller på bakgrunn av søknadsprogrammer / open call.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde opplysninger om prosjektets hensikt og mål. I beskrivelsen skal det også gjøres rede for hvordan prosjektet oppfyller Nordisk ministerråds vilkår for støtte.

Sist i dokumentet finner du en veiledning for hvordan du fyller ut beskrivelsen, samt hjelp til formulering og Nordisk ministerråds politiske prioriteringer.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Budsjett

Det forventes også at du fyller ut et budsjett som vedlegg til prosjektbeskrivelsen. Dokumentet består av tre faner, som alle skal fylles ut: budsjett, budsjettnoter og budsjettoversikt. Merk at budsjettet skal fylles ut og senere innrapporteres i danske kroner (DKK). Du finner mer informasjon i dokumentet med budsjett og forvaltningsveiledning nedenfor. 

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Standardvilkår for Nordisk ministerråds prosjektkontrakt

I standardvilkårene, som legges ved som bilag til samtlige kontrakter, kan du lese mer om forvaltningsorganenes ansvar, plikter og rettigheter. Der framgår det også hvilke krav som gjelder for rapportering og revisjon samt vilkårene som gjelder ved forsømmelser eller tvister.

Programbeskrivelse

Ved flere sammenhengende prosjekter med et felles mål kan det være aktuelt å samle dem i ett program og søke prosjektmiddel.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde opplysninger om programmets hensikt og mål. Du forventes også å ta stilling til hvordan programmet oppfyller Nordisk ministerråds vilkår for støtte.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Neste trinn

Når du har fått vedtaket om midler til tiltaket og har fylt ut prosjektbeskrivelsen og budsjettet, oppretter kontaktpersonen i sekreteriatet en logg for deg. Her finner du lenke, veiledning til prosjektprosessen og manual til prosjektportalen: