Utbildning, forskning och digitalisering i Norden

Mann som anvender VR-briller
Fotograf
Manny Moreno, Unsplash
Nordiska ministerrådet samarbetar om att skapa en bra utbildnings- och forskningsgemenskap i Norden – för barn, unga och vuxna. Det gäller såväl mobilitet, kvalitet som politiska prioriteringar.

Utbildningsnivå

Norden har en av världens bäst utbildade befolkningar. Utbildningsnivån mäts ofta genom andelen av befolkningen i åldern 30–34 år som har en högskoleutbildning som högsta utbildningsnivå. De nordiska länderna ligger alla över EU-genomsnittet och Norge rankas högst i Norden. 

Högre utbildning 2021 i procent av 30–34-åringar

Forskning och utveckling

Forskningsbaserad kunskap är avgörande för en hållbar utveckling på alla samhällsområden. Den ska bidra till den gröna omställningen, utvecklingen av vår konkurrenskraft och ett socialt hållbart samhälle. Avancerat nordiskt forskningssamarbete ökar forskningens kvalitet och genomslagskraft. Sverige använder i dag mest resurser på forskning och utveckling i Norden, mätt som andel av bnp.

Utgifter för forskning och utveckling 2020 i procent av bnp

Internetuppkoppling

De nordiska länderna är digitala föregångare, och när det gäller internetuppkoppling i hushållen är täckningen nära 100 procent i de flesta av länderna. 

Hushållens tillgång till internet i procent 

Fler fakta om utbildning, forskning och digitalisering

Den nordiska statistikdatabasen innehåller data om utbildning, forskning och digitalisering. 

Analyser och utredningar hittar du även hos NordForsk.

I State of the Nordic Region hittar du analyser, siffror och statistik om sociala förhållanden i Norden med en regional infallsvinkel. 

Mer information om utbildning, forskning och digitalisering i det nordiska samarbetet hittar du här