Ny rapport tar temperaturen på den hållbara omställningen i Norden

30.08.21 | Nyhet
Windmills
Fotograf
Nicholas Doherty Unsplash
En ny rapport från Nordiska ministerrådet tar temperaturen på arbetet med den hållbara omställningen, som efter en sommar av extrema väderfenomen verkar mer aktuell än någonsin. Rapporten visar att den gröna omställningen är den största utmaningen i Norden, medan man inom social hållbarhet och konkurrenskraft ligger närmare målet.

Förra veckan publicerade FN:s klimatpanel sin sjätte huvudrapport med en samlad bedömning av klimatförändringarna. Slutsatsen är tydlig och pekar på behovet av en snabb minskning av växthusgasutsläpp. I de nordiska länderna har man också gjort lägesbedömningar, och Nordiska ministerrådet har nyligen gett ut en statusrapport som kartlägger hur långt Norden har kommit utifrån ett antal hållbarhetsparametrar, bland dem klimat och miljö. Slutsatsen är att Norden fortfarande har en bit kvar innan man kan kalla sig världens mest hållbara region.

De nordiska länderna har flera gemensamma utmaningar inom hållbar utveckling. Statusrapporten skapar en mycket bra utgångspunkt för att arbeta vidare med vår gemensamma vision om att Norden ska vara världens mest hållbara region 2030.

Thomas Blomqvist, Finlands nordiska samarbetsminister

Den gröna omställningen går trögt

Särskilt den gröna omställningen är en stor utmaning i Norden. Rapporten visar att Nordens utsläpp av växthusgaser fortfarande är för höga och att den biologiska mångfalden är hotad. Rapporten visar också att de nordiska länderna har en utmaning med alltför hög konsumtion och produktion. Men rapporten innehåller också positiva saker. När det gäller grön innovation och grön tillväxt har Norden kommit långt. Särskilt användningen av förnybara energikällor ökar.

”De nordiska länderna har flera gemensamma utmaningar inom hållbar utveckling. Statusrapporten skapar en mycket bra utgångspunkt för att arbeta vidare med vår gemensamma vision om att Norden ska vara världens mest hållbara region 2030, säger Finlands nordiska samarbetsminister Thomas Blomqvist.

Social hållbarhet och konkurrenskraft har kommit en god bit på väg

Rapporten visar att de nordiska ländernas konkurrenskraft är stark. Det gäller till exempel områden som utbildning, forskning och innovation. Det går också bra när det gäller social hållbarhet. Nordborna har generellt en god hälsa, hög ekonomisk jämlikhet, stark social tillit och ett pulserande kulturliv. Rapporten identifierar dock ett antal utmaningar kopplade till bland annat jämställdhet och jämlikhet i samhället. Könsfördelningen på den nordiska arbetsmarknaden är snedvriden och det finns brister i integrationen av medborgare från länder utanför EU.

Nordiska ministerrådet bidrar aktivt

Nordiska ministerrådet arbetar aktivt för att uppfylla visionen. Bland annat har man antagit en handlingsplan som beskriver de initiativ som ska stödja hållbar utveckling i regionen. Nordiska ministerrådets arbete räcker dock inte ensamt för att nå visionen; det kräver handling av alla aktörer i hela Norden. Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki:

”Vi har åtta år på oss att nå visionen, så vi har ingen tid att förlora. Om vi ska lyckas med det måste hela Norden röra sig i samma riktning. Årets klimatmöte i Glasgow, COP26, blir en viktig plats, där vi kan fortsätta samarbetet mellan politik, näringsliv, civilsamhälle och medborgare.”

Om rapporten

I rapporten hittar du en översikt över de olika indikatorerna och detaljerna kring de tre strategiska områdena för hållbarhet som rapporten mäter. Rapporten har utarbetats för Nordiska ministerrådet av Rambøll Management Consulting. Den tar temperaturen på hållbarhetsarbetet i de nordiska länderna utifrån 45 indikatorer inom de tre strategiska prioriteringarna: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Om Vision 2030

I augusti 2019 antog de nordiska statsministrarna en ny vision för det nordiska samarbetet om att Norden år 2030 ska vara världens mest hållbara och integrerade region.