Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Tidlig omsorg og utdannelse er grunnmuren resten av livet står på

02.04.19 | Nyhet
Barn leker med lego
Fotograf
Kelly Sikkela / Unsplash
Mange land ser til den nordiske førskolemodellen som inkluderende, universell og med en unik kombinasjon av omsorg lek og læring. I Norden er tidlig omsorg og utdannelse den viktigste byggesteinen for fremtidens læring. Det handler om høy kvalitet og investering i barns oppvekstsvilkår.

Førskolekonferansen «The Nordic Way» lokket 300 beslutningstakere, forskere og lærere fra 48 land til to-dagers konferanse som satte den nordiske førskolemodellen under lupen.

Strategien for Nordisk ministerråd på området som handler om barn og unge slår fast at Norden skal være det beste stedet og vokse opp. Det er en viktig visjon og en visjon som forplikter. Det betyr at vår region må fortsette å vise vei i anstrengelsene for å fremme gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Nordisk ministerråd har derfor bidratt med økonomisk støtte til «The Nordic Way». Vertskap var Kunnskapsdepartement og Utdanningsforbundet i Norge. Nordisk ministerråds generalsekretær, Paula Lehtomäki vektla i sitt åpningsinnlegg at barn og unge er et prioritert politisk tema. Her har Norden en viktig rolle.

De nordiske landene har gjennom årtier utviklet politikk for allment tilgjengelige tidlig omsorg og utdannelse som støtter familiene, balansen mellom arbeid og fritid, likestilling, samt gode velferdsordninger.

Alle ombord med kurs for fremtiden

Generalsekretær for Nordisk ministerråd, Paula Lehtomäki mener tidlig omsorg og utdannelse er en helt nødvendig byggestein for at barn og unge skal tilegne seg de kompetanser som fremtiden vil kreve av dem.

- Det spiller en viktig rolle fordi den grunnmuren man bygger i tidlig alder gir barn en mulighet til å utvikle seg senere i livet. Barn og barndom er viktig i seg selv, her og nå, ikke bare som en ressurs for fremtiden. Det er viktig at barn har like muligheter til å utvikle seg. Det er også viktig for samfunnet som helhet at vi har alle om bord, sier Lehtomäki.

Nordisk ministerråd har derfor et eget prosjekt kalt fremtidens kompetanser. Prosjektet bygger på mange av de verdier vi allerede deler og verner om i Norden. Demokrati, ytringsfrihet, integritet, likestilling og åpenhet. Det er våre verdier som gir oss forutsetninger for å lykkes med å tenke nytt, utvikle nye løsninger og gjennomføre. Nøkkelen her er gode oppvekstsvilkår som skaper tillitt og tilhørighet. Slik skaper Norden nye gode løsninger sammen.

Barn og barndom er viktig i seg selv, her og nå, ikke bare som en ressurs for fremtiden.

Generalsekretær Paula Lehtomäki

OECD ser til Norden

I følge Miho Taguma, senioranalytiker ved OECD er fremtidens kompetanser ikke nytt i seg. Til alle tider har mennesker måttet lære seg nye ting.

- Det nye i dag er tempoet. Dagens barn og unge må forholde seg til at alt utvikler seg så raskt. Det handler om hvilke kompetanser de behøver for å skape en bedre fremtid i en verden med kunstig intelligens, «big data» og «internet of things». Samtidig stilles det spørsmål ved menneskelig intelligens og verdier. Fremtidens kompetanser må derfor ha et holistisk perspektiv som favner om kunnskap, ferdigheter, holdninger og verdier, mener Taguma.

Fremtidens kompetanser må derfor ha et holistisk perspektiv som favner om kunnskap, ferdigheter, holdninger og verdier

Miho Taguma, senioranalytiker OECD

Et viktig fundament for denne utviklingen er tidlig omsorg og utdannelse av høy kvalitet. I kjernen av den nordiske modellen ligger barndom, barns velvære, lek og læring med gjennom deltagelse og oppdagelse. Dette er essensielt fordi våre barn, deres nysgjerrighet og kreativitet er vår viktigste ressurs.

OECD har involvert seg i denne type utviklingstrekk siden slutten av 1990-årene.  Nå lanserer de Education 2030 – The Future of Education and Skills. Her er den nordiske førskolemodellen en inspirasjonskilde.

- Den nordiske førskoletradisjon bygger på trivsel, ikke bare for den enkelte, men for hele felleskapet. Barn lærer i en kontekst gjennom aktiv deltakelse og ved å undersøke og skape sammen, avslutter Taguma.