En investering i förskolor är en investering i framtiden

03.04.24 | Nyhet
Barn i huske
Photographer
Helena Wahlman
Det är samhällsekonomiskt lönsamt att investera i förskolor och pedagogisk personal. Det bidrar till att utjämna skillnader och ge barn och föräldrar lika möjligheter. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning.

Rapporten ”Early Childhood Education and Care – an Investment in the Future” ger en kort översikt över nordisk forskning inom barnomsorg och förskola. Sammanställningen visar att kvalitativ omsorg och utbildning stärker barns individuella välbefinnande och utveckling av språkliga, sociala och känslomässiga färdigheter. Det finns forskningsresultat som också tyder på att barn som har gått i förskola klarar sig bättre i skolan.

För föräldrarna visar forskningen att de klarar sig bättre på arbetsmarknaden och i inkomstutvecklingen när deras barn går i förskola. 
En arbetsgrupp under den nordiska ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning har tagit fram rapporten och gruppens rekommendationer är tydliga:

  1. Investera i behörig personal och institutioner som erbjuder högkvalitativ utbildning och omsorg för alla barn. Det lönar sig.
  2. Uppmuntra grupper med lägre deltagande att använda barnomsorg och förskola.
  3. Utöka kunskapsbasen för att mäta effekten av nordisk förskoleverksamhet och hur den bidrar till att främja social rättvisa. 
     

Vi måste varje dag arbeta för ett samhälle där alla har lika möjligheter oavsett social, kulturell och språklig bakgrund, kön, mentala eller fysiska skillnader. 

Karen Ellemann, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann är själv utbildad lärare och betonar vikten av god utbildning och omsorg för utvecklingen av våra samhällen.

– En viktig förutsättning för ett integrerat, konkurrenskraftigt och hållbart Norden är att vi upprätthåller och stärker den sociala rättvisan och tilliten till de nordiska samhällena. Vi måste varje dag arbeta för ett samhälle där alla har lika möjligheter oavsett social, kulturell och språklig bakgrund, kön, mentala eller fysiska skillnader. Det utgör grunden för våra samhällen, säger Ellemann.

Norden är på många sätt ledande inom barnomsorg och förskola, men även vi har utmaningar. 

I takt med att mångfalden ökar – i samhället i stort och därmed också inom barnomsorg och förskola – måste de nordiska länderna investera och utveckla kvaliteten i sina institutioner med fokus på att utbilda behörig personal för att stödja barnens välbefinnande, utveckling, omsorg och utbildning. 

En tilltagande brist på behöriga förskollärare är en utmaning i hela Norden. Det är en utveckling som måste vändas. 

En annan gemensam utmaning i Norden är lönenivån för förskollärare och pedagoger, som släpar efter löneutvecklingen för andra högre utbildade anställda i den offentliga sektorn. Det handlar också om en starkt könssegregerad arbetsmarknad.

Contact information