Resolution om veterinärt beredskapssamarbete i Norden

30.06.05 | Deklaration
Resolution antagen 2005 i Århus, Danmark, om veterinärt beredskapssamarbete i Norden.

Information

Nordiska ministerrådet med ansvar för fiskeri, jord- och skogsbruk samt livsmedelsfrågor dryftade möjligheterna att utveckla det nordiska samarbetet om djurs hälsa och välfärd.

Inledningsvis konstaterade ministerrådet med belåtenhet att det nu har tillsats en arbetsgrupp under ÄK-Livsmedel, som ska komplettera det nordiska samarbetet på området, och uttryckte tydliga förväntningar på att samarbetet

  • kan förstärka de nordiska ländernas insatser för att upprätthålla och vidareutveckla den höga standarden när det gäller djurs hälsa och välfärd.
  • kan förstärka ländernas insatser för att främja nordiska synpunkter på djurhälsa och -välfärd i ett globalt sammanhang.

Med detta initiativ breddas pågående aktiviteter i det nordiska samarbetet om djurs hälsa och välfärd.

Under en diskussion om veterinär beredskap rådde det enighet om att detta är en högt prioriterad uppgift i de nordiska länderna. Beredskapen är av avgörande betydelse för att kunna förebygga spridningen av smittsamma husdjurssjukdomar och för att kunna verkställa effektiv begränsning och bekämpning vid eventuella utbrott av sjukdomar som exempelvis mul- och klövsjuka, klassisk svinpest, Newcastlesjuka, fågelinfluensa.

Likaså rådde det enighet om att etablera ett samarbete om riskvärdering inkluderande utveckling av en samlad riskbild.

Alla nordiska länder behöver en fortsatt utveckling av bl.a. beredskapsplaner och tillsynsprogram, utbildning av personal, uppbyggnad och underhåll av beredskapsutrustning och destruktionsfaciliteter, planer och möjligheter för nödvaccinering.

Uppbyggnad av beredskapen och hantering av utbrott av sådana husdjurssjukdomar ställer höga krav på myndigheterna, är kostnadstunga, och kan i konkreta situationer vara förbundna med så stora logistiska problem att de kan vara svåra att hantera i det enskilda landet med den till buds stående personalen och utrustningen.

Ministerrådet är av den omedelbara uppfattningen att ett närmare nordiskt samarbete på beredskapsområdet bör kunna förstärka uppbyggnaden av beredskapen och skapa grund för ett tätt samarbete om bekämpning av konkreta sjukdomsutbrott. Ministerrådet är således enigt om att dessa möjligheter bör undersökas närmare, och har därför antagit följande resolution:

”Ministerrådet församlat i Århus den 30 juni 2005 rekommenderar att det i Norden snarast utvecklas förslag till etablering av olika former för nära samarbete på det veterinära beredskapsområdet mellan de ansvariga instanserna, och att detta följs upp med nödvändiga initiativ på relevanta områden. Samarbetet kan tänkas etableras på en rad olika områden, härunder utarbetande av en strategiplan för gemensamt nordiskt beredskapssamarbete och arrangerande av beredskapsövningar, utbildning av beredskapsmanskap, utlåning av experter och utrustning, vaccinationsberedskap, policyutformning osv.

Ministerrådet anmodar vidare att en statusrapport om utvecklingen på detta samarbetsområde mottas på sommarmötet 2006 ”.