Resolution om veterinært beredskabssamarbejde i norden

30.06.05 | Deklaration
Resolution fra 2005 i Århus, Danmark, om veterinært beredskabssamarbejde i Norden.

Information

Adopted
30.06.2005
Location
Århus, Danmark

Nordisk Ministerråd med ansvar for fiske-, jord- og skovbrug samt fødevarespørgsmål drøftede mulighederne for at udvikle det nordiske samarbejde om dyresundhed og -velfærd.

Indledningsvis konstaterede ministerrådet med tilfredshed, at der nu er nedsat en arbejdsgruppe under EK-Livs, som skal supplere det nordiske samarbejde på området, og udtrykte klare forventninger om, at samarbejdet

  • kan styrke de nordiske landes bestræbelser på at opretholde og videreudvikle det høje stade vedr. dyresundhed og -velfærd.
  • kan styrke landenes bestræbelser på at fremme nordiske synspunkter vedr. dyresundhed og
  • velfærd i en global sammenhæng.

Med dette initiativ udbygges allerede igangværende aktiviteter i det nordiske samarbejde om dyresundhed og –velfærd.

Under en drøftelse af veterinært beredskab var der enighed om, at dette er en højt prioriteret opgave i de nordiske lande. Dette beredskab er af afgørende betydning for at kunne forebygge spredningen af smitsomme husdyrsygdomme og for at kunne iværksætte effektive foranstaltninger til inddæmning og bekæmpelse i tilfælde af udbrud af sygdomme som f.eks. mund og klovesyge, klassisk svinepest, Newcastle disease, fugleinfluenza m.fl.

Ligeledes var der enighed om at etablere et samarbejde om risikovurdering og herunder udvikle et samlet risikobillede.

Alle nordiske lande har brug for en fortsat udvikling af beredskabsplaner og overvågningsprogrammer, uddannelse af personale, opbygning og vedligeholdelse af beredskabsudstyr og destruktionsfaciliteter, planer for og muligheder for nødvaccinationer m.v.

Opbygning af beredskabet og håndtering af udbrud af sådanne husdyrsygdomme stiller store krav til myndighederne, er omkostningstungt, og kan i konkrete situationer være forbundet med så store logistiske problemer, at det kan være vanskeligt at håndtere i det enkelte land med det til rådighed værende personale og udstyr.

Ministerrådet er af den umiddelbare opfattelse, at et nærmere nordisk samarbejde på beredskabsområdet bør kunne styrke beredskabs-opbygningen og skabe grundlag for et tæt samarbejde om bekæmpelse af konkrete sygdomsudbrud. Ministerrådet er således enige om, at disse muligheder bør undersøges nærmere, og har derfor vedtaget følgende resolution:

"Ministerrådet forsamlet i Århus den 30. juni 2005 opfordrer til, at der i Norden snarest udvikles forslag til etablering af forskellige former for nært samarbejde på det veterinære beredskabsområde mellem de ansvarlige instanser, og at der følges op med nødvendige initiativer på relevante områder. Samarbejdet kan tænkes etableret på en række forskellige områder, herunder udarbejdelse af en strategiplan for fælles nordisk beredskabssamarbejde og afholdelse af beredskabsøvelser, uddannelse af beredskabsmandskab, udlån af eksperter og udstyr, vaccinationsberedskab, policy udformning osv.

Ministerrådet anmoder endvidere om at modtage en statusrapport om udviklingen på dette samarbejdsområde på sommermødet 2006."