Uttalande från utskottet för kunskap och kultur om behov av stärkt nordiskt samarbete i samband med coronakrisen

18.05.20 | Deklaration
Uttalande från utskottet för kunskap och kultur om behov av stärkt nordiskt samarbete i samband med coronakrisen

Information

Utskottet för kunskap och kultur har på sitt möte den 18 maj diskuterat och utbytt erfarenheter om de nordiska ländernas strategier för att lindra effekterna av coronakrisen på utskottets arbetsområden. Utskottet underströk vikten av att fortsätta erfarenhetsutbytet då ingen vet hur länge pandemin och effekterna av den kommer att pågå. Att lära av varandra i Norden är därför angeläget, också för att vara bättre förberedda inför eventuellt kommande pandemier.

 

Utskottet konstaterade att det i rådande läge är behov för stärkt nordiskt samarbete på områdena utbildning, forskning, kultur, idrott, civilsamhälle och föreningsliv. Betydande satsningar görs i länderna för att minska effekterna för dessa områden och detta måste även avspeglas i det nordiska samarbetet.

 

Det kommer sannolikt att ta mycket lång tid innan livet kan gå tillbaka till det normala igen. Behovet av samarbete kring utbildningsinitiativ, både vad gäller grundskola, gymnasier, yrkesutbildningar och studentmobilitet är större än någonsin för att klara den nödvändiga omställningen. Nordiskt forskningssamarbete på vaccinutveckling och behandlingsmetoder är kostnadseffektiv och hela Norden kan dra fördel av resultaten.

 

Utskottets ledamöter framhöll även att stora framsteg har tagits vad gäller att utveckla utbildningssystemens digitala kompetenser men att distansundervisningen riskerar att få negativa konsekvenser för elever som redan före krisen hade svårt att klara skolarbetet. Utskottet önskar därför ett nordiskt forskningsinitiativ med en jämförande analys av hur skolstängningar och distansundervisning har påverkat elevernas förmåga att tillgodogöra sig undervisningen samt de sociala konsekvenserna vad gäller risken för ökat utanförskap på grund av minskade kontakter med kamrater och lärare.

 

Utskottet önskar även ett utvecklat erfarenhetsutbyte mellan skolmyndigheter på nordisk nivå av hur man har hanterat pandemins negativa konsekvenser för elever och lärare, med syfte att lära av varandra för att kunna möta liknande händelser.

 

Det är utskottets förhoppning att de nordiska länderna så snart som möjligt öppnar upp sina gränser, åtminstone för resor inom Norden. Öppna gränser är helt avgörande för om Norden ska kunna leva upp till att vara världens mest integrerade region.

 

Under lång tid framöver kommer kultur-, idrotts- och föreningslivet att möta sina publik och deltagare på nya sätt. Det är osäkert när publik kan återvända till kultur- och idrottsevenemang och delta i föreningsaktiviteter. Det finns därför behov av att utveckla nya arenor och digitala mötesplatser för att människor kunna mötas, ta del av och själva utöva kultur samt att engagera sig i föreningslivet.

 

I detta läge då vi tydligt ser att vi behöver mer samarbete vill vi uppmärksamma ministerrådet för utbildning och forskning och ministerrådet för kultur att de behöver ha stort framtidsfokus på sitt viktiga arbete för våra nordiska medborgares väl.

Contact information