Resolusjon om veterinært beredskapssamarbeid i Norden

30.06.05 | Deklarasjon
Resolusjon fra 2005 i Århus, Danmark, om veterinært beredskapssamarbeid i Norden.

Informasjon

Nordisk ministerråd med ansvar for fiske-, jord- og skogbruk samt matvarespørsmål drøftet mulighetene for å utvikle det nordiske samarbeidet om dyrehelse og -velferd.

Innledningsvis konstaterte ministerrådet med tilfredshet at det nå er nedsatt en arbeidsgruppe under EK-Livs som skal supplere det nordiske samarbeidet på området, og uttrykte klare forventninger om at samarbeidet

  • kan styrke de nordiske landenes bestrebelser på å opprettholde og videreutvikle det høye nivået på dyrehelse og -velferd
  • kan styrke landenes bestrebelser på å fremme nordiske synspunkter vedrørende dyrehelse og
  • velferd i en global sammenheng.

Med dette initiativet utvides allerede igangsatte aktiviteter i det nordiske samarbeidet om dyrehelse og -velferd.

Under en drøfting av veterinærmessig beredskap var det enighet om at dette er en høyt prioritert oppgave i de nordiske landene. Denne beredskapen er av avgjørende betydning for å kunne forebygge spredning av smittsomme husdyrsykdommer og for å kunne iverksette effektive tiltak for begrensning og bekjempelse av utbrudd av sykdommer som f.eks. munn- og klovsyke, klassisk svinepest, Newcastle disease, fugleinfluensa m.fl.

Det var også enighet om å etablere et samarbeid om risikovurdering og i den forbindelse utvikle et samlet risikobilde.

Alle de nordiske landene har bruk for en fortsatt utvikling av beredskapsplaner og overvåkingsprogrammer, utdanning av personale, oppbygging og vedlikehold av beredskapsutstyr og destruksjonsfasiliteter, planer og muligheter for nødvaksineringer o.l.

Oppbygging av beredskap og håndtering av utbrudd av slike husdyrsykdommer stiller store krav til myndighetene, er kostbart og kan i konkrete situasjoner være forbundet med så store logistikkproblemer at det kan være vanskelig å håndtere i det enkelte land med det personalet og utstyret som er til rådighet.

Ministerrådet er av den umiddelbare oppfatning at et nærmere nordisk samarbeid på beredskapsområdet bør kunne styrke beredskapsoppbyggingen og skape grunnlag for et tett samarbeid om bekjempelse av konkrete sykdomsutbrudd. Ministerrådet er dermed enig om at disse mulighetene bør undersøkes nærmere, og har derfor vedtatt følgende resolusjon:

”Ministerrådet samlet i Århus den 30. juni 2005 oppfordrer til at det i Norden snarest utvikles forslag til etablering av forskjellige former for nært samarbeid på det veterinære beredskapsområdet mellom de ansvarlige instansene, og at det følges opp med nødvendige initiativer på relevante områder. Samarbeidet kan tenkes etablert på en rekke forskjellige områder, herunder utarbeidelse av en strategiplan for felles nordisk beredskapssamarbeid og avholdelse av beredskapsøvelser, utdanning av beredskapspersonell, utlån av eksperter og utstyr, vaksinasjonsberedskap, policyutforming osv.

Ministerrådet anmoder videre om å motta en statusrapport om utviklingen på dette samarbeidsområdet ved sommermøtet i 2006.”