Nattåget rullar vidare i Nordiska rådet

12.05.20 | Nyhet
Toglinje om natten
Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
Det finns en ökande press på att återetablera nattågsförbindelser mellan de nordiska huvudstäderna och vidare ut i Europa. Detta vill Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling ytterligare förstärka och kommer nu med ett förslag om att få nattåget på rälsen igen.

Sedan 1990-talet har tågresandet, räknat i personkilometer, ökat kraftigt i alla nordiska länder. Denna utveckling fick Nordisk grön vänster att lägga fram ett förslag om att de nordiska länderna tillsammans bör införa nattåg igen. De anser att det är avgörande att utnyttja det momentum som det snabbt växande tågintresset har skapat.

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden behandlade förslaget från Nordisk grön vänster under sitt digitala möte onsdag 29 april 2020.

Pyry Niemi, ordförande för Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling, är glad över att utskottet enhälligt ställer sig bakom förslaget.

- Detta är ett steg i rätt riktning för att infria det nordiska samarbetets nya Vision 2030 och målet att göra Norden till världens mest integrerade och hållbara region. Då är bra och miljövänliga kollektivlösningar mellan de nordiska länderna en självklarhet, säger Niemi.

Den svenska regeringen har redan bestämt sig för att starta upp nattåg mot Danmark och vidare ut i Europa. Nu önskar utskottet att man ser nattågen i ett större nordiskt perspektiv.

Detta är ett steg i rätt riktning för att infria det nordiska samarbetets nya Vision 2030 och målet att göra Norden till världens mest integrerade och hållbara region.

Pyry Niemi, ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

Detta har godkänts

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden godkände följande förslag:

Nordiska rådet ber de nordiska regeringarna att:

  • tillsammans låta göra en nulägesbeskrivning och behovskartläggning, inklusive kostnads- och finansieringsförutsättningar, som visar på potentialen i och förutsättningarna för en utbyggd nattågstrafik inom Norden och från Norden till andra länder i Europa. En sådan analys bör bland annat se på eventuella effekter på resandet med flyg respektive bil, samt eventuella konsekvenser för godstrafiken.
  • öka samarbetet för att återetablera nattågsförbindelser mellan de nordiska länderna, och ut i Europa, förutsatt att analysen visar att en sådan satsning bidrar till att Norden blir världens mest hållbara och integrerade region, och att det skulle medföra en nytta för länderna.
  • ägga till rätta för en bättre samordning av godstransporterna i Norden, för att kunna flytta över mer tonnage från väg till räls och sjöfart, utan att godstransporter på räls behöver konkurrera med passagerartrafiken.
  • samarbeta för att möjliggöra gemensamma (digitala) biljettsystem i och mellan länderna, såväl vad gäller nationell som regional kollektivtrafik