Nattoget ruller videre i Nordisk råd

12.05.20 | Nyhet
Toglinje om natten
Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
Det er et økende press for å gjenopprette nattogsforbindelser mellom de nordiske hovedstedene og videre ut i Europa. Det ønsker Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling å forsterke. De fremmer nå et konkret forslag om å få nattoget på skinnene igjen.

Siden 1990-tallet har togreiser regnet i personkilometer økt kraftig i alle de nordiske landene. Denne utviklingen fikk Nordisk grønn venstre til å fremme et forslag om at de nordiske landene sammen må få nattogene i rute igjen. De mener det er avgjørende at man utnytter det momentum som den raskt voksende toginteressen har skapt.

Utvalg for vekst og utvikling i Norden behandlet forslaget fra Nordisk grønn venstre under sitt digitale møte onsdag 29. april 2020.

Leder av Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling, Pyry Niemi, er glad for at utvalget stiller seg enstemmig bak forslaget.

- Dette er et skritt i rett retning for å innfri det nordiske samarbeidets nye Visjon 2030 og målet om å gjøre Norden til verdens mest integrerte og bæredyktige region. Da er gode og miljøvennlige kollektivløsninger mellom de nordiske landene en selvfølge, sier Niemi.

Den svenske regjeringen har allerede bestemt seg for å starte opp nattog mot Danmark og videre ut i Europa. Nå ønsker utvalget man ser nattogene i et større nordisk perspektiv.

Dette er et skritt i rett retning for å innfri det nordiske samarbeidets nye Visjon 2030 og målet om å gjøre Norden til verdens mest integrerte og bæredyktige region.

Pyry Niemi, leder av utvalg for vekst og utvikling i Norden

Dette er vedtaket

Utvalget for vekst og utvikling i Norden vedtok følgende:

Nordisk råd ber de nordiske regjeringer om:

  • og sammen utarbeide en situasjonsbeskrivelse og behovskartlegging, inklusiv en kostnads- og finansieringsanalyse som viser potensialet i og forutsetningene for en utbygging av nattogsforbindelser i Norden og til andre land i Europa. En slik analyse bør blant annet se på eventuelle effekter fly og biltrafikk, samt eventuelle konsekvenser for godstrafikken.
  • og øke samarbeidet for å etablere nattogsforbindelser mellom de nordiske hovedstedene, og ut i Europa forutsatt at analysen viser at den slik satsing bidrar til at Norden blir verdens mest holdbare og integrerte region, og at det vil medføre en nytte for landene.
  • og legge til rette for en bedre samordning av godstransportene i Norden for å kunne flytte mer tonnasje over fra vei til tog og sjøfart, uten at godstransporten på skinner skal behøve å konkurrere med persontrafikken.
  • og samarbeide for å muliggjøre felles digitale billettsystemer i og mellom landene, så vel for nasjonal som regional kollektivtrafikk.