Mörkertalen minskar – nya siffror kastar ljus över gränspendlingen i Norden

24.02.21 | Nyhet
någon går över norsk-svenska gränsen
Fotograf
norden.org
Redan innan pandemin försvårade arbetspendlingen över landsgränserna, fanns en fallande trend för människors rörlighet mellan de nordiska länderna. Bland annat minskade antalet unga nordbor som sökte sig till ett grannland för att jobba. Det visar den första systematiska kartläggningen av hur människor arbetspendlar över landsgränserna i Norden.

För första gången har statistikbyråerna i de fem länderna jobbat ihop för att kartlägga det gränsöverskridande arbetslivet i Norden, i rapporten Nordic cross-border statistics.
 

Uppdraget är svårare än det ser ut, bland annat för att det inte är fritt fram för alla länderna att utväxla personlig information om sina medborgare. 


 

Mörkertalen skapar osäkerhet

Men helt grundläggande fakta på bordet om hur många som jobbar eller studerar i grannlandet är ett viktigt underlag för politiken, särskilt i gränsregionerna där andelen gränspendlare kan vara upp till 13 procent av dem som förvärvsarbetar.
 

Fram till nu har mörkertalen skapat en stor osäkerhet om hur hög sysselsättningen verkligen är i gränsregionerna - helt enkelt för att ländernas officiella statistik inte omfattar rörelse över landsgränserna.

Arbetslösheten överskattas 

- Effekten av denna osäkerhet kan vara att man kraftigt underskattar sysselsättningsgraden i vissa områden. Eftersom en del av de sysselsatta står utanför statistiken, kan det också ske en överskattning av arbetslösheten, säger Kaija Ruotsalaine från Statistics Finland som lett det nordiska statistikprojektet. 


Även information om utbildning för nästan 100 000 nordbor har uppdaterats tack vare projektet, och ger länderna möjlighet att korrigera sin statistik om befolkningens utbildningsnivå. 


Den officiella statistiken har hittills inte varit fullständig när det gäller människor som utbildat sig i grannländerna. 

Påverkar attraktionskraften för gränsregionerna 

För gränsregionerna är korrekta siffror på antalet medborgare som jobbar på andra sidan landsgränsen en förutsättning både för att kunna marknadsföra regionen och planera för bostäder, skolor och transporter. 


- Bristen på statistiskt underbyggda underlag påverkar attraktionskraften för vår gränsregion, Greater Copenhagen, eftersom vi inte kan visa arbetsmarknadsregionens styrkor. Det skapar också stora osäkerheter när vi dimensionerar såväl infrastruktur som utbildning. För våra skånska kommuner ger det en felaktig bild av sysselsättning och barnfattigdom, vilket bland annat kan leda till felriktade insatser, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Danskarna hoppar över Sverige -  pendlar helst till Norge


Totalt sett är gränspendlarna en liten del av arbetsstyrkan i de nordiska länderna, mindre än en procent av den arbetsföra befolkningen. Störst andel gränspendlare har Sverige, näst största andel har Island. 


Rapporten Nordic cross-border statistics visar att det år 2015 jobbade 51 000 nordbor på andra sidan en landsgräns. Tre fjärdedelar av dessa är svenskar som pendlar till Danmark och Norge. 
 

Norge är en attraktiv arbetsmarknad även för danskar. 63 procent av de danskar som arbetspendlar till ett annat nordiskt land, gör det till Norge – ett av de mer oväntade fynden i rapporten.  

Sjunkande trend

Mellan åren 2015 och 2017 sjönk antalet gränspendlare markant, visar den nya statistiken. Framför allt är det de unga svenskarnas minskade arbetspendling till Norge som ger utslag. Svenska pendlare står för merparten av pendlingen i Norden. 

 

Lägre ungdomsarbetslöshet i Sverige, svagare norsk krona, konkurrens från polacker och litauer i byggsektorn är några förklaringar till denna trend som fortsatt åtminstone till 2019. 


Samtidigt har andelen danskar som pendlar till Norge legat stabilt över perioden.  

 

Arbetslösheten styr pendlingen

- Pendlingsflödena varierar med skillnader i arbetslöshet mellan länder. Fluktuationer i valutakurser betyder mindre, men under längre perioder kan variationer i lönenivåerna i vissa yrken bidra till en del av pendlingen, säger Helge Næsheim, Statistisk sentralbyrå i Norge och en av medskaparna av Mobilitetsrapporten. 


Gränspendlarnas andel av det totala antalet sysselsatta i länderna må vara liten, men i gränsregionerna kan den vara över 10 procent av de förvärvsarbetande.  


Störst andel gränspendlare i den arbetsföra befolkningen har Västsverige med 13,2 procent anställda på andra sidan landsgränsen. I Sydsverige och norra Finland jobbar runt 3 procent på andra sidan landsgränsen.
 

Rapporten ett första steg 

Rapporten är resultatet av ett femårigt samarbetsprojekt mellan ländernas statistikbyråer, och omfattar statistik över den gränsöverskridande rörligheten fram till 2017. 


Statistik för åren därefter är inte tillgänglig, eftersom utbyte av uppgifter mellan länderna fortfarande inte ingår i den löpande produktionen av nationell statistik.  
 

Nordiska ministerrådet arbetar för att insamlandet av gränsöverskridande statistik permanentas.