Islandske børnepenge

Barnabætur á Íslandi
Her kan du finde information om islandske børnepenge (barnabætur).

Børnetilskud (barnabætur) har til formål at støtte børneforældre og rette op på deres situation i forhold til andre borgere. Der udbetales et bestemt beløb til forældre for hvert barn indtil dets fyldte 18. år. Størrelsen af børnetilskud afhænger af forældres indtægter, ægteskabelige stilling og antallet af børn. I Island er det Statsskattedirekttoratet, der står for udregning af børnetilskud.

 

Børnetilskud (barnabætur)

Børnetilskud udbetales fra et år efter at et barn bliver født eller flytter til Island, men udbetaling ophører, når barnet fylder 18 år. Tilskuddet udbetales fire gange om året. Det udbetales som forskud 1. februar og 1. maj. Ved skattevæsenets udregning af årsopgørelse trækkes forskuddet fra i børnetilskuddet, sådan som dette bestemmes ved skatteansættelsen, og restbeløbet udbetales derefter 1. juni og 1. oktober.

Børnetilskud er indkomstafhængigt og fastsættes ud fra skatteårsopgørelsen. Udenlandsk indkomst har indflydelse på udregning af børnetilskud på samme måde som islandsk indkomst. Børnetilskud regnes ikke for indkomst og er ikke skattepligtigt. Man behøver ikke at søge om børnetilskud.

Som et supplement til børnetilskud udbetales et særligt, indkomstafhængigt børnetilskud i forbindelse med børn, der i indkomståret er yngre end syv år.

 

Hvem har ret til børnetilskud?

Alle har ret til børnetilskud, uanset om de er i arbejde, er selvstændigt erhvervsdrivende eller studerende.

  Begge forældre bor og arbejder i Island

  Børnetilskud fordeles ligeligt mellem ægtefæller. Det samme gælder, hvis et barns forældre er registreret som samboende og i slutningen af indkomståret opfylder betingelserne for sambeskatning.

  Begge forældre bor i et andet nordisk land og arbejder i Island

  Hvis begge forældre arbejder i Island, betaler Island tilskuddet under forudsætning af, at der påhviler begge forældrene ubegrænset skattepligt i Island.

  Familien bor i Island, men den ene forældre arbejder i et andet nordisk land.

  Hvis forældre er bosat med deres barn i Island og den ene forældre arbejder dér, mens den anden forældre arbejder i et andet nordisk land, er hovedreglen den, at børnetilskud udbetales i Island, som er det land, hvor barnet har hjemme. Hvis tilskuddet i det andet land i størrelse overstiger tilskuddet i Island, skal dette lands forsikringsinstitut betale et supplerende tilskud svarende til forskellen. Man skal kontakte det offentlige forsikringssystem i det land, hvor barnet bor, for at få nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger om supplement til tilskuddet.

  Familien bor i et andet nordisk land, men den ene forældre arbejder i Island

  Hvis familien bor i et andet nordisk land og den ene forældre er beskæftiget i Island, er hovedreglen den, at bopælslandet skal udbetale børnetilskuddet. En undtagelse herfra kan være, at hvis den forældre, som bor i det andet nordiske land, ikke er i arbejde, betaler Island børnetilskuddet.

  Hvis forældrene er socialt forsikrede i to forskellige lande

  Ret til børnetilskud kan i så fald foreligge, men der skal ansøges specielt herom. Hvor det drejer sig om tilskud, som betales af mere end ét land, er prioritetsrækkefølgen som følger: Først kommer ret på basis af ens arbejde som lønmodtager eller selvstændigt arbejdende person, derefter kommer ret på basis af udbetaling af pension, og i tredje række kommer den ret, som opnås på basis af bopæl.

  Behøver barnet være bosat i det land, som udbetaler børnetilskud?

  Der er mulighed for at få børnetilskud i Island, også selv om et barn ikke er bosat dér. Betingelsen herfor er, at barnet forsørges af en person, som er statsborger inden for EØS, har arbejde i Island og har fuld skattepligt der.

  Enlige forældre

  En enlig forældre får udbetalt ubeskåret børnetilskud for et barn, som vedkommende forsørger.

  Hvis forældre bliver skilt

  Hvis et ægtepar bliver skilt, bliver børnetilskud udregnet ligesom for enlige forældre ud fra parrets årsopgørelse.

  Kan man få udbetalt islandsk børnetilskud efter flytning til udlandet?

  Forældre, der flytter med deres børn til et andet nordisk land, kan have ret til at modtage børnetilskud i op til et år efter flytningen. Beløbets størrelse udregnes i forhold til den del af indkomståret, hvor de var bosat i Island. Eftersom børnetilskud udbetales løbende i de andre nordiske lande, kan det godt forekomme, at forældrene modtager tilskud fra to lande samtidig, selv om det så dækker to forskellige perioder. Dette kan medføre, at forældre, der flytter til Island fra et andet nordisk land, kan komme i den situation, at de må undvære børnetilskud fra den dag, de flytter til landet, og frem til det følgende års skattefastsættelse, hvor udbetalingen af det islandske børnetilskud begynder.

  Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

  Nærmere oplysninger kan findes på Statsskattedirektoratets hjemmeside. Man kan også få informationer ad telefonisk vej hos en servicerådgiver på telefon (+354) 442 1000. 

  Kontakt myndighed
  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.