Barnbidrag på Island

Barnabætur á Íslandi
Här kan du läsa om barnbidrag som betalas ut på Island

Syftet med barnbidrag är att förbättra barnfamiljers ekonomiska situation och därmed öka jämlikheten. Ett visst belopp betalas ut till föräldrarna för varje barn under 18 år. Beloppet beror på föräldrarnas inkomster, deras civilstånd och antalet barn. På Island har skattemyndigheten (Ríkisskattstjóri) ansvaret för beräkningen av barnbidrag.

 

Barnbidrag

Barnbidrag börjar betalas ut 12 månader efter barnets födelse eller flyttning till Island, och upphör när barnet fyller 18 år. Utbetalning sker fyra gånger per år. Den 1 februari och den 1 maj betalas ett preliminärt belopp ut. I samband med slutskattebesked beräknas barnbidraget enligt gällande regler och betalas sedan ut, efter avräkning av det preliminära beloppet, den 1 juni och den 1 oktober.

Barnbidraget är behovsprövat och grundas således på uppgifter i inkomstdeklarationen. Inkomster från andra länder påverkar barnbidraget på samma sätt som inkomster som tjänas in på Island. Själva barnbidraget räknas inte som inkomster och beskattas inte. Ingen ansökan om barnbidrag behöver lämnas in.

Förutom det allmänna barnbidraget finns ett särskilt barnbidrag, även det behovsprövat, som utgår för varje barn under sju år.

 

Vem har rätt till barnbidrag? 

Alla kan ha rätt till barnbidrag, d.v.s. det spelar ingen roll om du är löntagare, egenföretagare eller studerande.

 

   

  När båda föräldrarna bor och arbetar på Island

  Barnbidraget fördelas jämnt mellan föräldrar som är gifta. Det samma gäller om föräldrarna är sambor förutsatt att de i slutet av inkomståret uppfyller villkoren för sambeskattning.

  När båda föräldrarna bor i ett annat nordiskt land och arbetar på Island

  Om båda föräldrarna är yrkesverksamma på Island betalas isländskt barnbidrag på villkor att båda är obegränsat skattskyldiga på Island.

  När familjen bor på Island och den ena föräldern arbetar i ett annat nordiskt land

  Om föräldrarna bor på Island med sitt barn och den ena arbetar där medan den andra arbetar i ett annat nordiskt land gäller som regel att man erhåller barnbidrag på Island, d.v.s. i landet där barnet bor. Om barnbidraget är högre i det andra landet ska en ersättning betalas ut från det landets socialförsäkring motsvarande skillnaden mellan de två beloppen. Vänd dig till försäkringskassan i landet där barnet bor för att få närmare information om hur man ansöker om sådan ersättning.

  När familjen bor i ett annat nordiskt land och den ena föräldern arbetar på Island

  Om familjen bor i ett annat nordiskt land och den ena föräldern har sitt arbete på Island gäller som regel att barnbidrag ska utgå i bosättningslandet. Ett undantag från den regeln är att isländskt barnbidrag beviljas i de fall där föräldern som bor i det andra nordiska landet inte yrkesarbetar.

  När föräldrarna är socialförsäkrade i två olika länder

  Rätt till isländskt barnbidrag kan finnas men ansökan måste lämnas in. När rätt till barnbidrag har förvärvats i fler än ett land gäller följande prioritetsordning: I första hand tillämpas rättigheter som grundas på arbete som anställd eller verksamhet som egenföretagare, därefter rättigheter som grundas på uttagen pension, och slutligen rättigheter som grundas på bosättning.

  Måste barnet vara bosatt i landet där barnbidraget betalas ut?

  Barnbidrag kan beviljas på Island även om barnet inte bor där. Det är då ett krav att barnet försörjs av en person som är EES-medborgare och som är yrkesverksam och obegränsat skattskyldig på Island.

  Ensamstående förälder

  En ensamstående förälder som svarar för försörjningen av ett barn får fullt barnbidrag för det barnet.

  Vid skilsmässa mellan föräldrarna

  Om föräldrar som är gifta skiljer sig betalas barnbidrag ut för det året som om det handlade om två ensamstående föräldrar, baserat på uppgifter i inkomstdeklarationen.

  Kan isländskt barnbidrag beviljas efter flyttning till ett annat land?

  Föräldrar som flyttar till ett annat nordiskt land med sina barn kan vara berättigade till isländskt barnbidrag under en period på upp till ett år efter flyttningen. I sådant fall betalas ett proportionellt bidrag ut i förhållande till hur länge föräldrarna var bosatta på Island under inkomståret. Eftersom barnbidrag betalas ut löpande i de andra nordiska länderna kan den situation uppstå att föräldrarna får barnbidrag från två länder samtidigt även om det handlar om utbetalning för olika inkomstår. På liknande sätt kan föräldrar som flyttar till Island från ett annat nordiskt land bli utan barnbidrag fr.o.m. den dag de flyttar ända tills slutskattebesked skickas ut påföljande år och det isländska barnbidraget börjar betalas ut.

  Isländska föräldrar som studerar utomlands kan vara berättigade till barnbidrag om deras ansökan om fortsatt skattehemvist på Island beviljas. Barnbidragets belopp baseras på inkomstdeklarationen och om föräldrarna är gifta måste information alltid finnas om bådas inkomster. Barnbidrag eller liknande förmån som erhålls från ett annat land leder till en motsvarande sänkning av det utbetalade beloppet. Det preliminära barnbidraget kan beräknas först när inkomstdeklaration har lämnats och information om eventuella bidrag från andra länder har kommit in.

  Vart ska man vända sig om frågor uppstår?

  Utförligare information finns på Ríkisskattstjóris webbplats. Du kan också få mer information genom att ta kontakt med en rådgivare på telefon +354 442 1000. 

  Kontakta myndighet
  Fråga Info Norden

  Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.