Kørekort i Danmark

Tegning af elbil på græsplæne
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
Her kan du læse om hvilke kørekort der er gyldige i Danmark, hvordan du kan tage og forny kørekort i Danmark, og hvordan du kan bytte et udenlandsk kørekort til et dansk.

Du skal have et gyldigt kørekort for at køre bil, lastbil, bus, stor knallert eller motorcykel i Danmark. Du skal også have et kørekort for at køre med et stort påhængskøretøj. Hvis du er 15, 16 eller 17  år gammel, skal du have kørekort for at køre på lille knallert.

Dansk kørekort

Hvilke typer af kørekort findes?

Kørekort er inddelt i forskellige kategorier:

 • Knallert: lille (LK), stor (AM)
 • Motorcykel: lille (A1), mellemstor (A2), stor (A)
 • Bil: almindelig (B)
 • Lastbil: lille (C1), lastbil (C)
 • Bus: lille (D1), stor (D)
 • Påhængskøretøj: stort (E)
 • Køretøj med påhængskøretøj: almindelig bil (B/E), lille lastbil (C1/E), lastbil (C/E), lille bus (D1/E), stor bus (D/E)

Hvilke krav skal du opfylde for at tage kørekort?

Hvis det er dit første kørekort, eller hvis du vil udvide dit kørekort til en ny kategori, skal du gennemføre et uddannelsesforløb til den kørekortkategori du ønsker, hos en godkendt kørelærer. Du skal også bestå en køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).
For at tage kørekort i Danmark, skal du være folkeregistreret i Danmark.

Du skal foruden en samtykkeerklæring medbringe følgende når du afleverer en ansøgning om kørekort:

 • et vellignende foto
 • pas eller anden legitimation
 • en lægeattest 
 • kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp 
 • opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, og du ikke lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.

Kommunen kan bede dig om at fremskaffe yderligere dokumentation. Dette kan for eksempel ske hvis kommunen vurderer at det er nødvendigt at dokumentere at du har bopæl i Danmark.

Du kan finde køreskoler hos Dansk Kørerlærer-Union
 

Hvornår kan du tage kørekort til almindelig bil?

Du kan begynde at tage kørekort til almindelig bil når du er fyldt 17 år og 9 måneder, og du kan tidligst få udstedt dit kørekort når du er fyldt 18 år.
Den 1. januar 2017 trådte en ny forsøgsordning i kraft  som gør at du som 17-årig kan få kørekort under særlige regler. Læs mere på borger.dk
 

De forskellige kategorier af kørekort har forskellige gyldighedsperioder.

 • Kørekort til almindelig bil, knallert og motorcykel er som hovedregel gyldige i 15 år ad gangen. Perioden kan dog være kortere hvis der er helbredsmæssige grunde til det.
 • Kørekort til lastbil og bus er som hovedregel gyldige i fem år ad gangen.

Kørekort udstedt før 2013 er indtil videre gyldige til det tidspunkt der angives på kortet. 

Læs mere om gyldighed af kørekort på borger.dk.
 

Kan du bruge dit danske kørekort i udlandet?

Dit almindelige kørekort er tilstrækkeligt i hele Norden, i EU samt Schweiz og Liechtenstein.

Hvis du opholder dig i et land uden for EU eller EØS, skal du muligvis have et internationalt kørekort. Du kan kontakte ambassaden for det land du rejser til for nærmere oplysninger. Vær opmærksom på at du muligvis skal have flere internationale kørekort hvis du skal køre i flere lande på samme rejse.

Hvis du flytter til et andet nordisk land og har et dansk kørekort, er det som hovedregel nødvendigt at bytte dit danske kørekort til et kørekort udstedt i det land du bor i, før det danske kørekort udløber.
 

Kan du bruge dit udenlandske kørekort i Danmark?

Du kan som udgangspunkt bruge gyldige kørekort i Danmark hvis de er udstedt i et Nordisk land, et EU-land, Schweiz, Liechtenstein eller Færøerne. Der gælder særlige regler for grønlandske kørekort. 

Kørekort fra EU- og EØS-lande

Hvis du har et kørekort udstedt i et EU-land eller et EØS-land, kan du føre de samme køretøjer i Danmark, som du må ifølge dit gyldige kørekort fra udstedelseslandet. Du skal dog opfylde de aldersbetingelser som gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort (med visse undtagelser for kørekort fra EU- og EØS-lande). 

Selv om der ikke er krav om ombytning, kan du søge om det hvis du ønsker det. Du skal som udgangspunkt ikke aflægge kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytningen.

Færøske kørekort

Et færøsk kørekort sidestilles i enhver henseende med et dansk kørekort og giver dig ret til at føre samme køretøjer i Danmark som det berettiger til på Færøerne i gyldighedsperioden, medmindre denne er længere end til du fylder 70 år for kørekort til lastbil eller bus.

Selv om der ikke er krav om ombytning, kan du søge om det hvis du ønsker det. Du skal som udgangspunkt ikke aflægge kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytningen.

Grønlandske kørekort

Hvis du har et grønlandsk kørekort og bor i Danmark, kan dit grønlandske kørekort sidestilles med et dansk. Du skal kunne dokumentere at du har gennemført to lektioner af mindst 45 minutters varighed hos en godkendt dansk kørelærer. Lektionerne skal indeholde by-, landevejs- og motorvejskørsel.

Du dokumenterer at du har gennemført kørelektionerne ved at forevise en blanket som du kan hente på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Blanketten skal underskrives af både dig og din kørelærer.

Når du har gennemført lektionerne, og blanketten er underskrevet, vil dit grønlandske kørekort i enhver henseende blive sidestillet med et dansk kørekort og give dig ret til at føre samme køretøjer i Danmark som det berettiger til at føre i Grønland mens kørekortet er gyldigt, medmindre gyldighedsperioden er længere end til dit fyldte 70. år for kørekort til gruppe 2. Du skal medbringe både dit grønlandske kørekort og den underskrevne blanket når du kører bil i Danmark.

Hvis du har et grønlandsk kørekort og bor i Danmark, kan du også få ombyttet dit grønlandske kørekortet til et dansk ved at aflægge en kontrollerende køreprøve.


 

Kørekort fra andre lande

Hvis du har et kørekort udstedt i et andet land, eller hvis du har et kørekort der er ombyttet fra et kørekort i et andet land, gælder særlige regler. Dem kan du læse på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Hvordan bytter du et udenlandsk kørekort til et dansk?

Hvis du bor i Danmark og har et kørekort udstedt i et EU- eller EØS-land eller Færøerne, kan du i de fleste tilfælde bytte dit kørekort til et dansk. Du skal henvende dig til Borgerservice i din kommune. Du kan læse hvilken dokumentation du skal have med, på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

For at kunne ombytte et grønlandsk kørekort til et dansk skal du aflægge en kontrollerende køreprøve.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om udstedelse eller ombytning af kørekort, skal du kontakte Borgerservice i din kommune. Hvis du har generelle spørgsmål, kan du kontakte Færdselsstyrelsen.

Mere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.