Norsk førtidspension

Elderly people dancing

Elderly people dancing

Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Her kan du læse om reglerne for at modtage norsk førtidspension. Reglerne er forskellige i de enkelte nordiske lande.

Førtidspension (uføretrygd) skal erstatte tabt arbejdsfortjeneste på grund af varig sygdom eller skade. Din arbejdsevne afgør, om du har ret til fuld førtidspension eller delvis førtidspension.

Kan du få norsk førtidspension?  

For at have ret til førtidspension i Norge skal du som hovedregel opfylde følgende vilkår:

 • Du skal være mellem 18 og 67 år.
 • Du skal have været socialt sikret i de sidste tre år, før du blev syg. Personer, som har været bosat/arbejdet i andre EØS-lande, kan have ret til sammenlægning af forsikringsperioder i henhold til EØS-aftalens regler om social sikring. Der indhentes i så fald dokumentation fra de aktuelle lande, og det undersøges, om der er tale om en sammenhængende periode på tre år med EØS-sikring før tabt arbejdsevne.  
 • Sygdom og/eller ulykke skal være den primære årsag til, at din arbejdsevne er nedsat.
 • Der skal være gennemført hensigtsmæssig behandling og arbejdsrettede tiltag.
 • Din arbejdsevne skal være varigt nedsat med mindst 50 procent på grund af sygdom og/eller ulykke.

Det er et krav, at du skal have gennemgået hensigtsmæssig behandling og arbejdsrettede tiltag, før det eventuelt kan blive aktuelt at modtage førtidspension. Arbejdsrettede tiltag kan kun undlades, hvis der foreligger åbenbare grunde til, at de ikke er hensigtsmæssige.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) har ansvaret for førtidspension i Norge.

Hvordan beregnes førtidspensionen?

Størrelsen af din førtidspension beregnes ud fra din indkomst i de sidste år før du blev syg. Hvis du har haft en lav indkomst, eller slet ingen, har du under alle omstændigheder ret til en basisydelse. Førtidspensionen påvirkes også af, hvor længe du har været, eller kommer til at være, socialt sikret Dette kaldes forsikringsperioden (trygdetid). Din forsikringsperiode i Norge har betydning for beregningen af din norske førtidspension. Forsikringsperioder i et andet nordisk land er relevante, hvis du ikke opfylder grundvilkåret om at have været socialt sikret i mindst tre sammenhængende år før tidspunktet for uarbejdsdygtighed.

Hvis du er ung og bliver uarbejdsdygtig, gælder der særlige regler, og basisydelsen er højere end for andre grupper.

Førtidspension beskattes som almindelig indkomst. NAV får automatisk dit skattekort fra Skatteetaten.

Hvordan søger du om førtidspension?

Hvis du bor i Norge

Du kan søge om norsk førtidspension digitalt, hvis du bor i Norge. Hvis du har boet i udlandet, eller du har børn under 18 år, skal du søge via et skema, som skal sendes med posten. Du skal være jobafklaret, før NAV kan vurdere, om du kan få førtidspension. Det er derfor vigtigt, at du kontakter NAV, før du søger om førtidspension.

Hvis du bor i et andet nordisk land

Hvis du er bosat i et andet nordisk land men tidligere har været socialt sikret i Norge, kan du have optjent ret til førtidspension fra Norge. Dit bopælsland har ansvaret for at videreformidle din ansøgning om førtidspension til de norske sikringsmyndigheder. Du kan kontakte sikringsmyndighederne i dit bopælsland, hvis du ønsker yderligere information.

Hvad skal du være opmærksom på, hvis du søger om førtidspension fra flere lande?

Vær opmærksom på, at hvert nordisk land har egne nationale regler, som styrer retten til forskellige ydelser. Du kan opfylde vilkårene for førtidspension i Norge, uden at du nødvendigvis opfylder vilkårene for førtidspension i de andre nordiske lande.

Sagsbehandlingstiden i landene varierer. Hvis du har spørgsmål om, hvornår din ansøgning er færdigbehandlet, bør du tage direkte kontakt til de udenlandske sikringsmyndigheder. 

Findes der tillæg til førtidspension?

Kan du medbringe norsk førtidspension til et andet nordisk land?

  Du kan som regel tage din førtidspension med til andre EØS-lande. Ved flytning til udlandet er det ikke muligt at få tillægsydelsen for unge førtidspensionister med. Hvis du flytter til udlandet, er det vigtigt, at du undersøger, hvordan det påvirker din førtidspension og din ret til sundhedstjenester i Norge og i udlandet. Før du flytter, kan NAV foretage en vurdering af, hvad du kan tage med.

  Kan du arbejde, mens du får førtidspension?

   Du kan arbejde så meget, som du har mulighed for, ved siden af din førtidspension. Det kan betale sig at arbejde, for førtidspension samt indkomst er højere end førtidspension alene.

   Hvad sker der med førtidspensionen ved dødsfald?

   Den norske førtidspension ophører ved dødsfald.

   Hvor skal du betale skat, hvis du får norsk førtidspension i udlandet?

   Du kan læse mere om beskatning af pension og førtidspension i Norden på den nordiske skatteportal Nordisk eTax.

   Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

   Du kan kontakte NAV, hvis du har spørgsmål om førtidspension. 

   Spørg Info Norden

   Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

   OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

   Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.